Προκήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για «Προμήθεια υγρών καυσίμων και ελαιολιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Βελβεντού» , προϋπολογισμού 248.518,32 € με Φ.Π.Α.

Ο Δήμαρχος Βελβεντού έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» και του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων», προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, κάτω των ορίων, για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων και ελαιολιπαντικών για τις ανάγκες  του Δήμου Βελβεντού»  με σκοπό είναι την προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών και συγκεκριμένα πετρελαίου θέρμανσης, πετρελαίου κίνησης, βενζίνης αμόλυβδης ,λιπαντικών και υγροποιημένου αερίου πετρελαίου  για τις ανάγκες του Δήμου Βελβεντού και των φορέων του, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά  για το Δήμο Βελβεντού, βάσει της τιμής.

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων

συμβάσεων (CPV): 

 

Είδος CPV
Πετρέλαιο Θέρμανσης 09135100-5
Πετρέλαιο Κίνησης 09134100-8
Βενζίνη Αμόλυβδη 09132100-4
Λιπαντικά 09211000-1
Υγροποιημένο αέριο   

πετρελαίου (υγραέριο)

09133000-0

 

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα:

ΟΜΑΔΑ 1:ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ

ΤΜΗΜΑ 1 : «Πετρέλαιο Θέρμανσης» συνολικής (για 24 μήνες ) ποσότητας 50.000 λίτρων και εκτιμώμενης    

 αξίας  64.750 € πλέον Φ.Π.Α 24% (15.540,00 €) συνολικής αξίας 80.290,00 €

ΤΜΗΜΑ 2: «Πετρέλαιο Κίνησης» συνολικής (για 24 μήνες) ποσότητας 34.000 λίτρων εκτιμώμενης αξίας

51.102,00 €  πλέον Φ.Π.Α 24% ( 12.264,48 € ) συνολικής αξίας 63.366,48 €

ΤΜΗΜΑ 3: «Βενζίνη Αμόλυβδη » συνολικής (για 24 μήνες) ποσότητας 16.000 λίτρων εκτιμώμενης αξίας

25.216,00 € πλέον Φ.Π.Α 24% ( 6.051,84€ )   συνολικής αξίας 31.267,84  €

ΤΜΗΜΑ 4: «Λιπαντικά» συνολικής (για 24 μήνες) εκτιμώμενης αξίας 8.000 € πλέον Φ.Π.Α 24% (1.920,00 € )  

συνολικής αξίας  9.920,00 €

ΟΜΑΔΑ 2: Ν.Π. ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ 1 : «Πετρέλαιο Θέρμανσης» συνολικής (για 24 μήνες ) ποσότητας 10.000 λίτρων και εκτιμώμενης

αξίας  15.360,00 € πλέον Φ.Π.Α 24% (3.686,40 €) συνολικής αξίας 19.046,40 €

ΤΜΗΜΑ 2: «Υγροποιημένο Αέριο Πετρελαίου (υγραέριο)» συνολικής (για 24 μήνες) ποσότητας 16.000

λίτρων εκτιμώμενης αξίας 12.950,00 € πλέον Φ.Π.Α 24% ( 3.108,00 €) συνολικής αξίας 16.058,00  €

ΟΜΑΔΑ 3: Ν.Π. ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ 1: «Υγροποιημένο Αέριο Πετρελαίου (υγραέριο)» συνολικής (για 24 μήνες) ποσότητας 24.000

λίτρων εκτιμώμενης αξίας 23.040,00,00 € πλέον Φ.Π.Α 24% ( 5.529,60 €) συνολικής αξίας 28.569,60  €

Προσφορές υποβάλλονται για ένα, περισσότερα ή όλα τα τμήματα της προμήθειας.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης για ένα χρόνο ανέρχεται στο ποσό των 200.418,00 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ  24% : 248.518,32 € )  .

Η διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης ορίζεται σε εικοσιτέσσερις  (24) μήνες.

Για την ανωτέρω προμήθεια έχει συνταχθεί η υπ’ αρ. 10/2022   μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος του Δήμου Βελβεντού στην οποία αναφέρονται λεπτομερώς οι τεχνικές προδιαγραφές των προς προμήθεια ειδών.

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 14/11/2022  ημέρα Δευτέρα  και ώρα 12.00 μ.μ.

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, την  18/11/2022  ημέρα Παρασκευή και ώρα  10 π.μ.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, οι Συνεταιρισμοί και οι Ενώσεις προμηθευτών, εφόσον υποβάλλουν κοινή προσφορά, που διαθέτουν εξειδικευμένη εμπειρία και εξειδικευμένη γνώση για την προμήθεια του παρόντος διαγωνισμού και πληρούν τους όρους της διακήρυξης σχετικά με τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής.

Όλη η διαδικασία του διαγωνισμού εκτελείται ηλεκτρονικά, μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.

Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr, με Συστημικό Αριθμό:  173344

Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016 σε δύο (2) ημερήσιες περιφερειακές εφημερίδες και σε μία (1) εβδομαδιαία.

Η προκήρυξη (περίληψη της Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)

Η Διακήρυξη θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL) : www.velventos.gr

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ

  

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΤΕΡΓΙΟΥ

 

Τα σχετικά έγγραφα παρατίθενται στους παρακάτω συνδέσμους:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΔΑ ΑΔΑΜ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Διακηρυξη ΑΔΑΜ

ΕΕΕΣ

 

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Κύλιση προς τα επάνω