Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού

ΑNAΚΟΙΝΩΣΗ

πλήρωσης μίας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη στο Δήμο Βελβεντού, με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, ειδικότητας ΠΕ Νομικών –Δικηγόρων, ο οποίος θα συνεπικουρεί το έργο του Δημάρχου, θα παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες και θα διατυπώνει εξειδικευμένες γνώμες (γραπτά ή προφορικά ) επί θεμάτων Νομικής φύσεως μέσα στον κύκλο των γνώσεων του, με ημερήσια φυσική παρουσία και ωράριο τακτικού υπαλλήλου.

Η γνωστοποίηση πρόσληψης (όπου αναφέρονται τα απαραίτητα προσόντα και  δικαιολογητικά),μαζί με  τα έντυπα “αίτηση”  και  “υπεύθυνη δήλωση” είναι αναρτημένη στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος Βελβεντού καθώς και στον διαδικτυακό τόπο του Δήμου www.velventos.gr.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν μαζί με την αίτηση ,υπεύθυνη δήλωση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ηλεκτρονικά στην διεύθυνση: prosopiko@velvento.eu εντός (10) δέκα ημερών με ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων, την Παρασκευή 20/11/2020.

Συνημμένα:

3489_17-11-2020_ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ_2020

ΑΙΤΗΣΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

 

Κύλιση προς τα επάνω