ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΝΕΕΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ»

   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ                                          Βελβεντό, 30/3/2023

ΔΗΜΟΣ    ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ                                                                        Αρ. πρωτ.: 953

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

& ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΝΕΕΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ»

Ο Δήμαρχος Βελβεντού

έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» και του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων»,

προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, για την υπηρεσία με τίτλο «ΝΕΕΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ».

Η συνολική εκτιμώμενη αξία ανέρχεται στο ποσό των 135.470,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (Καθαρή αξία: 109.250,00€ και ΦΠΑ 24 % ποσού 26.220,00€).

Φορέας Χρηματοδότησης είναι το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία 2014-2020».

Η παρούσα σύμβαση συγχρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Κωδικός Συλλογικής Απόφασης: ΕΠ0051, Κωδ. Πράξης ΣΑ: 2022ΕΠ00510026) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ΕΤΠΑ).

Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο υποέργο Νο 1 της Πράξης: «Νέες Ψηφιακές Υπηρεσίες στο Δήμο Βελβεντού» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτικής Μακεδονίας» με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. 2225/10-06-2022 της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και έχει λάβει κωδικό MIS 5067458.

Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει τον Κ.Α.: 10.7134.08 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2023 του Φορέα.

Αντικείμενο της προτεινόμενης πράξης είναι η ανάπτυξη νέων ψηφιακών υπηρεσιών που αφορούν σε εφαρμογές ΤΠΕ, οι οποίες θα περιλαμβάνονται σε μια ενιαία πλατφόρμα που θα διαθέτει τις υπηρεσίες σε όλους τους πολίτες (δημότες, επιχειρήσεις, άλλες διοικητικές υπηρεσίες του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα). Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στη με αριθμό 02/2020 μελέτη της υπηρεσίας.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) :

  • 72268000-1 «Υπηρεσίες προμήθειας λογισμικού»
  • 72262000-9 «Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού»
  • 72212211-1 «Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού για διασυνδεσιμότητα πλατφορμών»
  • 48600000-4 «Πακέτα λογισμικού βάσεων δεδομένων και λειτουργικών συστημάτων»

Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  σε  έξι (6) μήνες. 

Η διαδικασία  θα  διενεργηθεί με  χρήση  της  πλατφόρμας  του  Εθνικού  Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.) µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, την 27/04/2023 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.µ.  (Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών)

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 20/04/2023 και ώρα 12:00 μ.μ.

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης θα καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).

Περίληψη της παρούσας διακήρυξης δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016, σε  μία (1) Εβδομαδιαία και σε δύο (2) ημερήσιες περιφερειακές εφημερίδες.

Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο  http://et.diavgeia.gov.gr (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ). Η Διακήρυξη θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση: https://www.velventos.gr/.

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης θα καταχωρηθεί ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr. όπου η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης σύμβασης στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό : 185102.

Η  διενέργεια  του  διαγωνισμού  διέπεται  από  τις  σχετικές  διατάξεις  του  Ν.4412/2016  [δημόσιες συμβάσεις  έργων,  προμηθειών  και  υπηρεσιών-  προσαρμογή  στις  οδηγίες  2014/24/ΕΕ  και 2014/25/ΕΕ].

Δικαίωμα  συμμετοχής  στον  διαγωνισμό  έχουν  όλα  τα  φυσικά  ή  νομικά  πρόσωπα και ενώσεις οικονομικών φορέων, εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), καθώς και

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης Δημοσίων συμβάσεων που υποβάλλουν κοινή προσφορά.

Δικαιολογητικά συμμετοχής :

α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), όπως προβλέπεται στις παρ. 1 και 3 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016 και τη συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση με την οποία ο οικονομικός φορέας δύναται να διευκρινίζει τις πληροφορίες που παρέχει με το ΕΕΕΣ σύμφωνα με την παρ. 9 του ίδιου άρθρου,

β) την εγγύηση συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τις παραγράφους 2.1.5 και 2.2.2 αντίστοιχα της διακήρυξης.

Οι ενδιαφερόμενοι προκειμένου να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν  με την προσφορά τους εγγύηση συμμετοχής ποσοστού (2%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης χωρίς το ΦΠΑ του διαγωνισμού, ήτοι οκτακόσια ενενήντα πέντε ευρώ (2.185,00€).

Ο  χρόνος  ισχύος  των  προσφορών είναι για διάστημα οκτώ (8) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

Για περισσότερες πληροφορίες ως προς τα δικαιολογητικά συμμετοχής και τη γνωστοποίηση της διακήρυξης,  οι  ενδιαφερόμενοι  μπορούν  να  απευθύνονται  όπως  αναφέρεται παραπάνω στην ηλεκτρονική πλατφόρμα www.promitheus.gov.gr, του ΕΣΗΔΗΣ μέχρι οκτώ (8) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ

ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Τα σχετικά έγγραφα παρατίθενται στους παρακάτω συνδέσμους:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΔΑΜ

ΕΕΕΣ

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ+ΤΕΧΝΙΚΗ+ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ_ΔΗΜΟΣ+ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΔΑ ΑΔΑΜ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Κύλιση προς τα επάνω