Περίληψη Διακήρυξης Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων για την υπηρεσία με τίτλο «Λειτουργία και συντήρηση εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων Βελβεντού», προϋπολογισμού 130.200,00 € με Φ.Π.Α.

Ο Δήμαρχος Βελβεντού έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» και του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων», προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, κάτω των ορίων, για την υπηρεσία με τίτλο «Λειτουργία και συντήρηση εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων Βελβεντού»  με σκοπό να εκτελεστούν οι εργασίες που απαιτούνται για την εικοσιτετράωρη αποδοτική λειτουργία, τη συντήρηση, υγιεινολογική παρακολούθηση και συνολική ευθύνη (λειτουργίας, συντήρησης, καλής κατάστασης, ασφαλείας κ.α.) της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Δήμου Βελβεντού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 90481000-2 (Λειτουργία σταθμού επεξεργασίας λυμάτων) και 45259100-8 – Επισκευή και συντήρηση εγκατάστασης επεξεργασίας ακάθαρτων υδάτων.

Η παρούσα σύμβαση αποτελείται από τις κάτωθι υπηρεσίες :

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΤΤμήμα Κατηγορία Μονάδα Ποσότητα Τιμή 

 μονάδας

Ποσά σε €
2. 20ΜΗΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΕΛ + 2ΜΗΝΗ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ ΜΜήνες 20+10 3.500,00 105.000,00 €
    

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ

                            

                         ΓΙΑ 30 ΜΗΝΕΣ

105.000,00 €
                                                                                         Φ.Π.Α. 24% 

ΦΠΑ 24%

25.200,00 €
    

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

130.200,00 €

 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 130.200,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 105.000,00  € , ΦΠΑ : 25.200,00 €).

Η διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης ορίζεται σε είκοσι (20) μήνες + δέκα (10) μήνες προαίρεση.

Για την ανωτέρω υπηρεσία έχει συνταχθεί η υπ’ αρ. 1/2022   μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος του Δήμου Βελβεντού στην οποία γίνεται η οικονομοτεχνική τεκμηρίωση της υπηρεσίας.

 Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 5 /5 /2022  ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, οι Συνεταιρισμοί και οι Ενώσεις προμηθευτών, εφόσον υποβάλλουν κοινή προσφορά, που διαθέτουν εξειδικευμένη εμπειρία και εξειδικευμένη γνώση για την προμήθεια του παρόντος διαγωνισμού και πληρούν τους όρους της διακήρυξης σχετικά με τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής.

Όλη η διαδικασία του διαγωνισμού εκτελείται ηλεκτρονικά, μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.

Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr, με Συστημικό Αριθμό: 156616

Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δεν απαιτείται η δημοσίευση στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016.

Η προκήρυξη (περίληψη της Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)

Η Διακήρυξη θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL) : www.velventos.gr

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ 

 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΤΕΡΓΙΟΥ

 

Δείτε τα σχετικά αρχεία εδώ:

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΣΥ

Περίληψη διακήρυξης

ΕΕΛ _ΑΔΑ_ΑΔΑΜ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Διακήρυξη ΑΔΑΜ

ΕΕΕΣ

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Κύλιση προς τα επάνω