Ορισμός Αντιδημάρχων ως μελών της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Βελβεντού

Έχοντας υπόψη :

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010/τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως συμπληρώθηκε με τις όμοιες του άρθρου 2 «Συγκρότηση Εκλογή Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής» του Ν.4623/2019 (ΦΕΚ 134/09-08-2019/τ.Α’).
  2. Την αριθμ. 90/59849/21-08-2019 εγκύκλιο  του Υπουργείου Εσωτερικών  «Διαδικασία Εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας ζωής».
  3. Την αριθμ. 75/2828/1-10-2020 απόφαση Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχων του Δήμου Βελβεντού, με θητεία από 01/10/2020 μέχρι 31/10/2021,

     

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 

            Ορίζουμε ως μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βελβεντού για το χρονικό διάστημα από 01/10/2020 μέχρι 31/10/2021, τους Αντιδημάρχους:

  • κ. Ζορζοβίλη Ζήνωνα του Χαρισίου και
  • κ. Τσέγκο Νικόλαο του Αντωνίου.

Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Βελβεντού και στο διαδικτυακό τόπο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

 

 

Κοινοποίηση :

·                     κ.κ. Αντιδημάρχους

Εσωτερική Διανομή:

  • Γραφείο Δημάρχου
  • Διεύθυνση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών
  • Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών &   Περιβάλλοντος

 

 

Ο Δήμαρχος

 

 

 

Μανώλης Κ. Στεργίου

Κύλιση προς τα επάνω