Ορισμός Αντιδημάρχων και Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων

ΘΕΜΑ: Ορισμός Αντιδημάρχων και Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων.
ΑΠΟΦΑΣΗ 75/2020

Ο Δήμαρχος Βελβεντού

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις :
του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010/τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 68 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/19-07-2018/τ.Α’) [Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι], αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου και από το άρθρο 5 του Ν.4623/2019 (ΦΕΚ 134/09-08-2019/τ.Α’) και προστέθηκε με την παρ. 1α του άρθρου 177 του Ν.4635/2019 (ΦΕΚ167/30-10-2019/τ.Α΄) και του άρθρου 47 του 4647/2019 (ΦΕΚ 204/16-12-2019/τ.Α΄),
• του άρθρου 2 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
• του άρθρου 92 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 33 του Ν.4483/2017 (ΦΕΚ 107/31-07-2017/τ. Α’) και ισχύει σήμερα, αναφορικά με την αντιμισθία,
• της παρ. 3β του άρθρου 154 «Τροποποίηση του άρθρου 1 του ν.3852/2010» του Ν. 4600/2019 (ΦΕΚ 43/09-03-2019/τ.Α’), σύμφωνα με τις οποίες συστάθηκε ο Δήμος Βελβεντού, αποτελούμενος από τη Δημοτική Ενότητα Βελβεντού.
2. Την αριθμ. ΓΠ-191/18-03-2014 Απόφαση της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας (ΦΕΚ 698/20-03-2014/τ.Β’), σύμφωνα με την οποία ο πληθυσμός της Δημοτικής Ενότητας Βελβεντού, ανέρχεται στους 3.448 μόνιμους κατοίκους.
3. Την αριθμ. 28549/16-04-2019 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας, σύμφωνα με το Ν.3852/ 2010», όπως ισχύει».
4. Τις αριθμ. 82/59633/20-08-2019, 48/22119/07-04-2020 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών «Ορισμός Αντιδημάρχων».
5. Την αριθμ. 112575/08-08-2019 (ΦΕΚ 3208/22-08-2019/τ.Β’) Απόφαση Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας «Μεταβατικός Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Βελβεντού».
6. Την αριθμ. 1/22/02-09-2020 Απόφαση Δημάρχου με την οποία ορίστηκαν δύο (2) Αντιδήμαρχοι με θητεία από 01/09/2019 ως 30/09/2020.
7. Την αριθμ. 37/2020 Απόφαση Δημάρχου με την οποία ορίστηκε Αντιδήμαρχος με αντιμισθία και θητεία από 1/05/2020 ως 31/05/2021 ο κ. Αχίλλας Γεώργιος του Ζήνωνος.
8. Το γεγονός ότι στο Δήμο Βελβεντού αναλογούν τρεις έμμισθοι (3) Αντιδήμαρχοι κι ένας (1) άμισθος.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Ορίζουμε τους κατωτέρω Δημοτικούς Συμβούλους από τη Δημοτική Παράταξη του Δημάρχου, ως Αντιδημάρχους Βελβεντού, με θητεία από 01/10/2020 μέχρι 31/10/2021, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου ως εξής:
Α1. τον κ. Ζορζοβίλη Ζήνωνα του Χαρισίου και του μεταβιβάζουμε καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:
1. Οικονομικών θεμάτων και ιδίως την εποπτεία και ευθύνη των οικονομικών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα των: Προσόδων, ΤΑΠ και Τελών Καθαριότητας-Φωτισμού, Ελέγχου, Δημοτικής Περιουσίας, Ταμειακής Βεβαίωσης Εισπράξεων Κοινοποιήσεων φορολογητέας ύλης, Προϋπολογισμού, Εκκαθάρισης Δαπανών, Προμηθειών, Λογιστηρίου – Διπλογραφικού, Ταμείου, Διαχείρισης υλικών και αποθεματικού εξοπλισμού γραφείων, Διαχείρισης υλικών και αποθεματικού εξοπλισμού γραφείων.
2. Καταστημάτων, επιχειρήσεων και εμπορίου
–του ελέγχου καταστημάτων και επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος, της έκδοσης πάσης φύσης αδειών που απαιτούνται για τη λειτουργία επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος.
– της λειτουργίας της λαϊκής αγοράς και της άσκησης υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων και της χορήγησης των σχετικών αδειών
– της Διαφήμισης και τους χώρους για την τοποθέτηση πλαισίων προβολής υπαίθριας διαφήμισης.
3. Έχει την ευθύνη λειτουργίας στα όρια της δημοτικής ενότητας:
-της πολιτικής προστασίας στον τομέα ευθύνης του
-της διαχείρισης υλικού και προμηθειών για τις υπηρεσίες του τομέα ευθύνης του
-του ηλεκτροφωτισμού
-της λειτουργίας των αναμεταδοτών
-της λειτουργίας του εξοπλισμού των δημοτικών κτιρίων και υποδομών των δημοτικών κτιρίων, των υποδομών εκπαίδευσης όλων των βαθμίδων, των υποδομών πολιτισμού, αθλητισμού, υγείας, κοινωνικής μέριμνας, ΑΜΕΑ και πρόνοιας.
-της εποπτείας, ελέγχου, συντήρησης, διαφύλαξης εργαλείων και μηχανημάτων χειρός και ηλεκτρικών εργαλείων του τομέα ευθύνης του.
-της εποπτείας του Γραφείου κίνησης
– της συντήρησης και διαχείρισης του βιολογικού καθαρισμού.
-της εποπτείας του κυκλοφοριακού, του ορισμού χώρων στάθμευσης, της ρύθμισης της κυκλοφορίας, του καθορισμού πεζοδρόμων, μονοδρομήσεων και κατευθύνσεων της κυκλοφορίας, της απομάκρυνσης εγκαταλελειμμένων οχημάτων.
– της εποπτείας της Δημοτικής Αστυνομίας εφόσον συσταθεί και στελεχωθεί.
– της εποπτείας του προσωπικού που θα οριστεί να παρέχει υπηρεσίες εντός της δημοτικής ενότητας στα ανωτέρω αντικείμενα
– της εποπτείας και ελέγχου για τη διαφύλαξη των υλικών και περιουσιακών στοιχείων του τομέα ευθύνης του.
4. Συνεργάζεται με τους προέδρους των κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους στο τομέα ευθύνης του.
5. Αναπληροί τον Δήμαρχο όταν απουσιάζει ή κωλύεται.
Α2. τον κ. Τσέγγο Νικόλαο του Αντωνίου και του μεταβιβάζουμε καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:
1. Τεχνικών Έργων και ιδίως την εποπτεία και ευθύνη των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.
2. Έχει την ευθύνη λειτουργίας
– της συντήρησης και διαχείρισης των συστημάτων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης.
– της αποκομιδής απορριμμάτων
– της συντήρησης δημοτικών και αγροτικών δρόμων
– της εποπτείας και παρακολούθησης σε συνεργασία με τις τεχνικές υπηρεσίες των έργων και εργασιών που εκτελούνται στον τομέα ευθύνης του.
– της συντήρησης των αντιπλημμυρικών και εγγειοβελτιωτικών έργων
-της πολιτικής προστασίας στον τομέα ευθύνης του
– του αποχιονισμού
– της συντήρησης κοιμητηρίων
– την εποπτεία και τον έλεγχο του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων
– της εποπτείας, ελέγχου, λειτουργίας, κίνησης και συντήρησης οχημάτων και μηχανημάτων έργου που απασχολούνται στον τομέα ευθύνης του
– Της εποπτείας του προσωπικού που θα οριστεί να παρέχει υπηρεσίες εντός της δημοτικής ενότητας στα ανωτέρω αντικείμενα
– της εποπτείας και ελέγχου για τη διαφύλαξη των υλικών και περιουσιακών στοιχείων του τομέα ευθύνης του.
3. Συνεργάζεται με τους προέδρους των κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους στο τομέα ευθύνης του.
Β. Οι ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν ή να είναι μέλη του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου.
Γ. Η ανάκληση αντιδημάρχου είναι δυνατή μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από τον ορισμό του, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημάρχου.
Δ. α. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Ζορζοβίλη Ζήνωνος όταν απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Τσέγκος Νικόλαος.
β. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Τσέγκου Νικολάου όταν απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Ζορζοβίλης Ζήνων.
γ. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου Αχίλλα Γεωργίου όταν απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος Ζορζοβίλης Ζήνων.
Ε. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντα του ορίζουμε να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Ζορζοβίλης Ζήνων, που αναπληρώνει το Δήμαρχο, και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο κ. Τσέγκο Νικόλαο.
ΣΤ. Η παρούσα να δημοσιευτεί μία φορά σε μία ημερήσια εφημερίδα της Κοζάνης και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Βελβεντού και στο διαδικτυακό τόπο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

Ο Δήμαρχος

Μανώλης Κ. Στεργίου

Κοινοποίηση :
• κ.κ. Αντιδημάρχους

Εσωτερική Διανομή :
• Γραφείο Δημάρχου
• Διεύθυνση Διοικητικών & Οικονομικών
Υπηρεσιών
• Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών &
Περιβάλλοντος

Κύλιση προς τα επάνω