Καθορισμός προσωπικού ασφαλείας του Δήμου Βελβεντού σε περίπτωση πλήρους αναστολής της λειτουργίας του.

Έχοντας υπόψη:
1.Τις διατάξεις :

  • της παρ. 1 περιπτ. δ’ του άρθρου 86 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, ο
    οποίος κυρώθηκε με τον Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/08-06-2006/τ.Α’), σε συνδυασμό με
    την παρ.1, περιπ. δ΄του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010/τ.Α’) «Νέα
    Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα
    Καλλικράτης», όπως ισχύει σήμερα,
  • της παρ. 3β του άρθρου 154 «Τροποποίηση του άρθρου 1 του ν.3852/2010»
    του Ν. 4600/2019 (ΦΕΚ 43/09-03-2019/τ.Α’), σύμφωνα με τις οποίες συστάθηκε ο
    Δήμος Βελβεντού, η λειτουργία του οποίου ξεκίνησε από 01/09/2019 με την
    εγκατάσταση της νέας δημοτικής αρχής,
  • της παρ.7 του άρθρου 5 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου ( ΦΕΚ
    55/11-3-2020/τ.Α΄) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών
    συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID 19 και της ανάγκης περιορισμού
    της διάδοσής του», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 24 της Πράξης Νομοθετικού
    Περιεχομένου (ΦΕΚ 64 /14-03-2020/τ.Α΄).με «νέα κατεπείγοντα μέτρα για τον
    κορωνοϊού».

2. Την αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ69/108/οικ.7874/12-03-2020 Εγκύκλιο του Υπουργείου
Εσωτερικών με θέμα «Επείγοντα μέτρα για την πρόληψη και την προστασία από
τον κορωνοϊό».
3. Την αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/109/οικ.8000/16-03-2020 Εγκύκλιο του Υπουργείου
Εσωτερικών με θέμα «Επιπρόσθετα μέτρα για την αντιμετώπιση της ανάγκης
περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού».
4. Τα αριθμ. 18926/18-03-2020, 19244/22-03-2020 έγγραφα του Υπουργείου
Εσωτερικών για την λειτουργία των ΟΤΑ α΄και β΄βαθμού κατά τη διάρκεια
εφαρμογής των μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού.
4. Την αριθμ. 9/638/16-03-2020 Απόφασή μας «Προληπτικά μέτρα στο Δήμο
Βελβεντού προκειμένου να περιοριστεί η διασπορά του κορωνοϊού-COVID 19 στους
χώρους εργασίας και να προφυλαχθεί η υγεία των εργαζομένων και των δημοτών».
5. Την αριθμ. 10/654/18-03-2020 Απόφασή μας «Σύσταση προσωρινής
υποστηρικτικής δημοτικής δομής κοινωνικής πολιτικής και αλληλεγγύης με βάση τη
λήψη μέτρων κατά της διάδοσης του κορωνοϊού-COVID 19».
6. Τις αρμοδιότητες και το αντικείμενο κάθε οργανικής μονάδας του Δήμου
Βελβεντού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Καθορίζουμε προσωπικό ασφαλείας των οργανικών μονάδων του Δήμου
Βελβεντού σε περίπτωση πλήρους αναστολής της λειτουργίας του, ως εξής:
1. Διεύθυνση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών: Δύο (2) υπάλληλοι. Οι
υπάλληλοι θα εναλλάσσονται ανά εβδομάδα. Ένας (1) εκ των ανωτέρω υπαλλήλων
να δύναται να χειρίζεται το πρωτόκολλο της υπηρεσίας. Μια (1) καθαρίστρια ανά
εβδομάδα.
2. Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος: Ένας (1) υπάλληλος.
Οι υπάλληλοι θα εναλλάσσονται ανά εβδομάδα.
3. Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος – Γραφείο
Καθαριότητας (αποκομιδής απορριμμάτων ): Ένας (1) οδηγός και ένας (1) εργάτης
καθαριότητας. Οι υπάλληλοι θα εναλλάσσονται ανά εβδομάδα.
4. ΚΕΠ Βελβεντού: Ένας (1) υπάλληλος. Οι υπάλληλοι θα εναλλάσσονται
ανά εβδομάδα.
5. Προσωρινή υποστηρικτική δημοτική δομή κοινωνικής πολιτικής και
αλληλεγγύης: Δύο (2) υπάλληλοι. Οι υπάλληλοι θα εναλλάσσονται ανά εβδομάδα.
Β. Καθορίζουμε προσωπικό ασφαλείας στον Τοπικό Οργανισμό Εγγείων
Βελτιώσεων Βελβεντού, ως εξής: Ένας (1) διοικητικός υπάλληλος και δύο (2)
υδρονομείς.
Σε κάθε περίπτωση αν κρίνεται αναγκαία, λόγω των ραγδαίων εξελίξεων, η
συνεισφορά περισσότερων υπαλλήλων για λόγους δημοσίου συμφέροντος, θα
αυξάνεται ο αριθμός των ανωτέρω, με εντολή Δημάρχου.
Τα ανωτέρω ισχύουν μόνο σε περίπτωση πλήρους αναστολής της
λειτουργίας του Δήμου Βελβεντού.

Κύλιση προς τα επάνω