Η με αριθμό 69/2022 Απόφαση Δημάρχου με θέμα: “Αντικατάσταση μέλους Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου Βελβεντού.”

   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ

Βελβεντό, 11 Μαΐου  2022

Αριθ. Πρωτ.: 1413

 

ΘΕΜΑ: Αντικατάσταση μέλους Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου Βελβεντού.

ΑΠΟΦΑΣΗ 69/2022

Ο Δήμαρχος Βελβεντού

Έχοντας υπόψη :

  1. 1. Τις διατάξεις :

του άρθρου 62 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010/τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 6 του Ν.4071/2012 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 70 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/19-07-2018/τ.Α’) [Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι], 2. Την αριθμ. 156347/03-12-2020, (ΦΕΚ 5605/21-12-2020/τ.Β΄) Απόφαση Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας «Πάγιος Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Βελβεντού».

  1. Την αριθμ. 83/3407/1-11-2022 απόφαση Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχων του Δήμου Βελβεντού.
  2. Την αριθμ. 67/1411/11-5-2022 απόφαση Δημάρχου περί παράτασης θητείας Αντιδημάρχου και ορισμού νέου Αντιδημάρχου του Δήμου Βελβεντού, σε αντικατάσταση παραιτηθέντος.

     

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 

Α. Αντικαθιστούμε το μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής Καμκούτη Θωμά, παραιτηθέντα Αντιδήμαρχο με τον νέο Αντιδήμαρχο Αγγέλη Δημήτριο από 11/5/2022 και η σύνθεση της Εκτελεστικής Επιτροπής έχει ως εξής:

  • Στεργίου Εμμανουήλ (Μανώλης) του Κωνσταντίνου, Δήμαρχο Βελβεντού, ως Πρόεδρο,
  • Αχίλλα Γεώργιο του Ζήνωνος, Αντιδήμαρχο Βελβεντού, ως Μέλος,
  • Τσιτσιόκας Νικόλαος του Σωτηρίου, Αντιδήμαρχο Βελβεντού, ως Μέλος,
  • Αγγέλης Δημήτριος του Στεφάνου, Αντιδήμαρχος Βελβεντού ως Μέλος.

Β. Ορίζουμε  Γραμματέα για την τήρηση των πρακτικών της Εκτελεστικής Επιτροπής την Μαργιούλα Ευαγγελία, Κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Βελβεντού.

Γ. Η παρούσα να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Βελβεντού και στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

 

 

Κοινοποίηση :

·       κ.κ. Αντιδημάρχους

·       Αναφερόμενο προσωπικό

 

Εσωτερική Διανομή :

·       Γραφείο Δημάρχου

·       Διεύθυνση Διοικητικών & Οικονομικών 

          Υπηρεσιών

·       Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών &  

          Περιβάλλοντος

 

 

Ο Δήμαρχος

 

 

 

Μανώλης Κ. Στεργίου

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Κύλιση προς τα επάνω