Η με αριθμό 67/2022 Απόφαση Δημάρχου με θέμα “Παράταση θητείας Αντιδημάρχου. Ορισμός νέου Αντιδημάρχου. Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων.”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ

Βελβεντό, 11 Μαΐου  2022

Αριθ. Πρωτ.: 1411

 

ΘΕΜΑ: Παράταση θητείας Αντιδημάρχου. Ορισμός νέου Αντιδημάρχου. Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων.

ΑΠΟΦΑΣΗ 67/2022

Ο Δήμαρχος Βελβεντού

Έχοντας υπόψη :

 1. Τις διατάξεις :

του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010/τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 68 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/19-07- 2018/τ.Α’) [Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι], αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου και από το άρθρο 5 του Ν.4623/2019 (ΦΕΚ 134/09- 08-2019/τ.Α’) και προστέθηκε με την παρ. 1α του άρθρου 177 του Ν.4635/2019 (ΦΕΚ167/30-10-2019/τ.Α΄) και του άρθρου 47 του 4647/2019 (ΦΕΚ 204/16-12- 2019/τ.Α΄),

 • του άρθρου 2 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
 • του άρθρου 92 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 33 του Ν.4483/2017 (ΦΕΚ 107/31-07-2017/τ. Α’) και ισχύει σήμερα, αναφορικά με την αντιμισθία,
 • της παρ. 3β του άρθρου 154 «Τροποποίηση του άρθρου 1 του ν.3852/2010» του Ν. 4600/2019 (ΦΕΚ 43/09-03-2019/τ.Α’), σύμφωνα με τις οποίες συστάθηκε ο Δήμος Βελβεντού, αποτελούμενος από τη Δημοτική Ενότητα Βελβεντού.
 1. Την αριθμ. ΓΠ-191/18-03-2014 Απόφαση της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας (ΦΕΚ 698/20-03-2014/τ.Β’), σύμφωνα με την οποία ο πληθυσμός της Δημοτικής Ενότητας Βελβεντού, ανέρχεται στους 448 μόνιμους κατοίκους.
 2. Την αριθμ. 28549/16-04-2019 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας, σύμφωνα με το Ν.3852/ 2010», όπως ισχύει».
 3. Τις αριθμ. 82/59633/20-08-2019, 48/22119/07-04-2020 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών «Ορισμός Αντιδημάρχων».
 4. Την αριθμ. 156347/03-12-2020, (ΦΕΚ 5605/21-12-2020/τ.Β΄) Απόφαση Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας «Πάγιος Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Βελβεντού».
 5. Την αριθμ. 83/3407/1-11-2021 Απόφαση Δημάρχου με την οποία ορίστηκαν Αντιδήμαρχοι στον Δήμο Βελβεντού.
 6. Την υπ’ αριθμ’ πρωτ. 1385/10-5-2022 αίτηση απαλλαγής καθηκόντων του Αντιδημάρχου Θωμά Καμκούτη λόγω ανειλημμένων επαγγελματικών υποχρεώσεων, η οποία έγινε αποδεκτή με την υπ’ αριθμ’ 65/2022 Απόφαση Δημάρχου.
 7. Την ανάγκη για πλήρωση της κενής θέσης του παραιτηθέντος Αντιδημάρχου.

                                                                    

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Παρατείνουμε την θητεία του Αντιδημάρχου Τεχνικών Έργων & Καθημερινότητας Αχίλλα Γεωργίου του Ζήνωνος από 01/06/2022 ως 31/12/2023 εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου με τις αρμοδιότητες που του ανατέθηκαν με την 83/3407/1-11-2021 Απόφαση Δημάρχου.

Β. Ορίζουμε τον κ. Αγγέλη Δημήτριο του Στεφάνου, Δημοτικό Σύμβουλο από τη Δημοτική Παράταξη του Δημάρχου, ως Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος, με θητεία από 11/05/2022 μέχρι 30/06/2023, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου και του μεταβιβάζουμε καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:

α) της διαχείρισης πρασίνου

β) της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων του Δήμου

γ) της αποκομιδής απορριμμάτων και ανακύκλωσης

δ) της συντήρησης παιδικών χαρών

ε) της συντήρησης κοιμητηρίων

στ) της διαχείρισης αδέσποτων ζώων συνεπικουρούμενος από Εντεταλμένο Δημ. Σύμβουλο

ζ) του ηλεκτροφωτισμού

η) της εποπτείας του Γραφείου κίνησης

θ) της εποπτείας και παρακολούθησης σε συνεργασία με τις τεχνικές υπηρεσίες των έργων και εργασιών που εκτελούνται στον τομέα ευθύνης του

ι) Της εποπτείας του προσωπικού που θα οριστεί να παρέχει υπηρεσίες εντός της δημοτικής ενότητας στα ανωτέρω αντικείμενα

ια) της εποπτείας και ελέγχου για τη διαφύλαξη οχημάτων και μηχανημάτων έργου, υλικών και περιουσιακών στοιχείων του τομέα ευθύνης του.

ιβ) της πολιτικής προστασίας στον τομέα ευθύνης του

ιγ) της συνεργασίας με τους προέδρους των κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους στους τομείς ευθύνης του.

Γ. Ο Αντιδήμαρχος Αχίλλας Γεώργιος συνεχίζει να συμμετέχει ως οριζόμενο από τον Δήμαρχο μέλος στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βελβεντού.

Ο Αντιδήμαρχος Αγγέλης Δημήτριος τοποθετείται από 11/5/2022 ως οριζόμενο από τον Δήμαρχο μέλος στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βελβεντού σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος Αντιδημάρχου Καμκούτη Θωμά.

Δ. Οι ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν ή να είναι   μέλη του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου.

Ε. Η ανάκληση αντιδημάρχου είναι δυνατή μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από τον  ορισμό του, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημάρχου.

Ε. Ο Αντιδήμαρχος Αγγέλης Δημήτριος όταν κωλύεται ή απουσιάζει αναπληρώνεται από τον Αντιδήμαρχο Αχίλλα Γεώργιο.

Στ. Η παρούσα να δημοσιευτεί μία φορά σε μία ημερήσια εφημερίδα της Κοζάνης και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Βελβεντού και στο διαδικτυακό τόπο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

 

 

Κοινοποίηση :

κ.κ. Αντιδημάρχους

 

Εσωτερική Διανομή :

Γραφείο Δημάρχου

Διεύθυνση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών &  Περιβάλλοντος

Ο Δήμαρχος

 

 

 

Μανώλης Κ. Στεργίου

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Κύλιση προς τα επάνω