Εισήγηση για γραμματειακή εξυπηρέτηση των οργάνων των κοινοτήτων.

Από το πρακτικό της 1ης/5-11-2019 συνεδρίασης της Εκτελεστικής επιτροπής του Δήμου Βελβεντού.

Αριθ. απόφασης: 1/2019

 

ΘΕΜΑ:

 

Εισήγηση για γραμματειακή εξυπηρέτηση των οργάνων των κοινοτήτων.

 

Στο Βελβεντό, σήμερα, την 5η του μηνός Νοεμβρίου, του έτους 2019, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 11.30 π.μ., στο Δημαρχείο Βελβεντού, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Εκτελεστική Επιτροπή Δήμου Βελβεντού, ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 458/31-10-2019 πρόσκληση του Προέδρου.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο τριών (3) μελών βρέθηκαν παρόντα τρία (3) μέλη:

  1. Στεργίου Μανώλης , Δήμαρχος
  2. Κουρτέλης Κωνσταντίνο, Αντιδήμαρχος
  3. Ζορζοβίλης Ζήνων, Αντιδήμαρχος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Μαργιούλα Ευαγγελία, υπάλληλο του Δήμου Βελβεντού.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής:

Στην παρ.9 του άρθρου 84 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2006/τ.Α’)  «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε με την παρ.4 του άρθρου  86 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/19-07-2018/τ.Α’) «..Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ..», ορίζονται τα εξής: με απόφαση του δημάρχου μετά από εισήγηση της εκτελεστικής επιτροπής ορίζονται υπάλληλοι του δήμου για τη γραμματειακή εξυπηρέτηση των οργάνων των κοινοτήτων.

Σύμφωνα με τα παραπάνω πρέπει να εισηγηθούμε τον ορισμό υπαλλήλων του Δήμου για τη γραμματειακή εξυπηρέτηση των οργάνων των κοινοτήτων Βελβεντού, Αγίας Κυριακής, Καταφυγίου και Πολυφύτου.

Η Εκτελεστική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη τις παραπάνω διατάξεις και την ανάγκη ορισμού υπαλλήλων για τη γραμματειακή εξυπηρέτηση των οργάνων των κοινοτήτων

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

 

Εισηγείται για τη γραμματειακή εξυπηρέτηση του Συμβουλίου και του Προέδρου της Κοινότητας Βελβεντού καθώς και των Προέδρων των Κοινοτήτων Αγίας Κυριακής, Καταφυγίου και Πολυφύτου, να οριστεί η Τσέγκου Μαρία του Αθανασίου, υπάλληλος του ΚΕΠ Βελβεντού.

          Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 1/2019

Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως

Κύλιση προς τα επάνω