ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Προκηρύσσει δημοπρασία για τη μίσθωση ακινήτου που θα χρησιμοποιηθεί ως αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου. Το ακίνητο πρέπει να βρίσκεται στον οικισμό Βελβεντού πλησίον του Δημαρχείου, να έχει έκταση από 90-120  τετραγωνικά μέτρα και να πληροί τις προδιαγραφές νομιμότητας. Θα εκτιμηθεί θετικά εφόσον υπάρχει πρόσωπο του ακινήτου σε κεντρική οδό κλπ

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους έως την 14η Φεβρουαρίου 2020.

Οι προσφορές ενδιαφέροντος αποστέλλονται στην αρμόδια δημοτική υπηρεσία, στη διεύθυνση που αναφέρεται παρακάτω, και παραδίδονται στη συνέχεια στην αρμόδια επιτροπή του άρθρου 7 του ΠΔ 270/81, η οποία με επιτόπιο έρευνα, κρίνει περί της καταλληλότητας των προσφερομένων ακινήτων και περί του αν ταύτα πληρούν τους όρους της οικείας διακηρύξεως, συντασσόμενης σχετικής εκθέσεως, εντός δέκα (10) ημερών από της λήψεως των προσφορών. Οι λόγοι αποκλεισμού ακινήτου τινός αιτιολογούνται επαρκώς στην έκθεση.

Πληροφορίες για τη δημοπρασία  παρέχονται από τα γραφεία της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου, σε εργάσιμες ημέρες και ώρες και στη Διεύθυνση Αγ.Τριάδας 21 Τηλέφωνο 2464350314 FAX 2464350311.

Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση μέχρι προηγούμενη της καταληκτικής ημερομηνίας.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΤΕΡΓΙΟΥ

Κύλιση προς τα επάνω