ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Δήμαρχος Βελβεντού έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» και του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων», προκηρύσσει  Συνοπτικό Διαγωνισμό, για την «Αναβάθμιση Παιδικής Εφηβικής Βιβλιοθήκης Βελβεντού» με σκοπό την προμήθεια ειδικών κατασκευών επίπλων για παιδιά και ηλεκτρονικού εξοπλισμού για τις ανάγκες δημιουργίας ενός σύγχρονου ελκυστικού περιβάλλοντος ανακάλυψης,  μάθησης, δημιουργίας και έκφρασης στην παιδική και εφηβική βιβλιοθήκη Βελβεντού,  με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής  (χαμηλότερης τιμής)  για το Δήμο Βελβεντού.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Δήμου Βελβεντού, οδός  Αγίας Τριάδας 21, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού, με καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, δηλαδή τη 18-08-2021 και ώρα 10:00π.μ.. Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού.

ΔΔ_115 Διακήρυξη_v3_ΑΔΑΜ

ΕΕΕΣ

Ειδική συγγραφή υποχρεώσεων

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ-

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΔΑΜ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Κύλιση προς τα επάνω