Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΕΦΗΒΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ – Β’ ΦΑΣΗ»

Ο Δήμαρχος Βελβεντού προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου << ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΕΦΗΒΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ – Β’ ΦΑΣΗ >>

Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου ανέρχεται σε 50.806,45 Ευρώ χωρίς το Φ.Π.Α και αναλύεται σε::
• Δαπάνη Εργασιών : 35.142,00 €
• Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) : 6.685,56 €
• Απρόβλεπτα (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.) : 6.574,13 €
• Φ.Π.Α. 24 % : 12.193,55 €
Το έργο χρηματοδοτείται από ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΑΕΠ 041 και είναι εγγεγραμμένο στον Κ.Α: 61.7133.01 του προϋπολογισμού 2020 του Δήμου.

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ_ΑΔΑ_ΑΔΑΜ

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣΗ ΕΤΕΠ

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_ΑΔΑΜ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Αναλυτικό Τιμολόγιο

ΤΕΧΝΙΚΗ ΈΚΘΕΣΗ

ΤΕΥΔ

 

Κύλιση προς τα επάνω