Διακήρυξη ανοιχτού Διαγωνισμού

Ο Δήμος Βελβεντού διακηρύττει ότι την 05 του μηνός Νοεμβρίου έτους 2020 ημέρα Πέμπτη  και ώρα 10:00 (λήξη υποβολής προσφορών), θα διεξαχθεί  ανοιχτή ηλεκτρονική δημοπρασία σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016, όπως ισχύει σήμερα, για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του υποέργου με τίτλο : «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΕΦΗΒΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ».

Ο προϋπολογισμός των δημοπρατούμενων εργασιών με βάση τη μελέτη με αριθμό θεώρησης 8/18 από την Τεχνική Υπηρεσία του πρώην Δήμου Σερβίων – Βελβεντού και την επικαιροποίησή της από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Βελβεντού , ανέρχεται στο ποσό των 168.045,25  ΕΥΡΩ (χωρίς Φ.Π.Α.) και στο ποσό των 208.376,11 ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α.).

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΥΔ

ΤΕΥΔ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΕΒ Α ΦΑΣΗ_ΑΔΑ_ΑΔΑΜ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΕΒ Α ΦΑΣΗ_ΑΔΑΜ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΠΕΒ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

ΣΧΕΔΙΑ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ-

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΗΜ-

 

 

 

 

 

Κύλιση προς τα επάνω