Δημοσίευση της υπ’ αρίθμ. 87/2023 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Βελβεντού με τίτλο “Αίτηση παράτασης του προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας σε Δήμους, Περιφέρειες, ΚΚΠΠ, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων (ΔΠ/2022) τουλάχιστον μέχρι και την λήξη των Αυτοδιοικητικών Εκλογών τον Οκτώβριο του 2023.”

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 17ης/11-07-2023 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Βελβεντού.

Αριθ. απόφασης:  87/2023

ΘΕΜΑ: Αίτηση παράτασης του προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας σε Δήμους, Περιφέρειες, ΚΚΠΠ, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων (ΔΠ/2022) τουλάχιστον μέχρι και την λήξη των Αυτοδιοικητικών Εκλογών τον Οκτώβριο του 2023.

Στο Βελβεντό, σήμερα, στις 11 Ιουλίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 20:30, τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Βελβεντού, συμμετείχαν σε τακτική, δια ζώσης συνεδρίαση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε​ από το άρθρο 74 του N. 4555/18​ και από τα άρθρα 177 και 184 του N. 4635/19, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 2145/07-07-2023 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Καμκούτη Θωμά.

Στη συνεδρίαση, με τη συμμετοχή και του Δημάρχου κ. Στεργίου Εμμανουήλ, διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο η νόμιμη απαρτία δεδομένου, ότι σε σύνολο – 17 – μελών συμμετείχαν -14- μέλη και ονομαστικά οι:

             Παρόντες                                                            Απόντες                               
1 Καμκούτης Θωμάς, Πρόεδρος   Τσέγκος Νικόλαος
2 Κουρτέλης Κωνσταντίνος   Θεοχαροπούλου Ελευθερία
3 Αγγέλης Δημήτριος   Μαλλού Βάια
4 Γκίκας Ιωάννης    
5 Εμμανουήλ Δημήτριος    
6 Αχίλλας Γεώργιος    
7 Ζορζοβίλης Ζήνων    
8 Τσιτσιόκας Νικόλαος    
9 Κουκόλη Σοφία    
10 Τράντα Ιωάννα    
11 Τέτος Νικόλαος    
12 Παπαδημητρίου Ζήνων    
13 Μανώλας Αριστείδης    

 

 

 

 

14 Γκαμπράνη Ειρήνη    

Από τους Προέδρους Κοινοτήτων Βελβεντού, συμμετείχαν οι

           Παρόντες                                                        Απόντες                                
1 Αθανασόπουλος Α. – Βελβεντού   Βρακόπουλος Αντ.-Πολυφύτου
2     Πούλιος Αθανάσιος-Καταφυγίου
3     Ζουζώς Δημήτριος-Αγ. Κυριακής
       

Από τους Κοινοτικούς Συμβούλους Βελβεντού, συμμετείχαν οι:

         Παρόντες                                                        Απόντες                            
1     Παπανδρίτσα Μαρία
2     Κουκάλης Ζήνων
3     Μύρος Δημήτριος
4     Τζάτσου Βάϊα
5     Μυλωνά Κατίνα
      Ζυγανιτίδου Ειρήνη

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Κανταρτζή Νεκτάριο, υπάλληλο του Δήμου Βελβεντού, Κλάδου ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού.

Ο Πρόεδρος συνέχισε τη συνεδρίαση με το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και έδωσε τον λόγο στον Δήμαρχο ο οποίος ανέγνωσε στα μέλη το από 27.06.2023 έγγραφο εργαζομένων του Δήμου στο Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας, το οποίο έχει ως ακολούθως:

ΑΙΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ : Το Δημοτικό Συμβούλιο

Βελβεντού

ΘΕΜΑ: Παράταση του προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας σε Δήμους, Περιφέρειες, ΚΚΠΠ, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων (ΔΠ/2022) τουλάχιστον μέχρι και την λήξη των Αυτοδιοικητικών Εκλογών τον Οκτώβριο του 2023.

Με την παρούσα αίτηση επιθυμούμε να εκφράσουμε την έντονη ανησυχία μας σχετικά με την συνέχιση του προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών / συναφείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων των εργαζομένων σε αυτό (περίπου 20.000 άτομα πανελλαδικά), δεδομένου ότι οι συμβάσεις μας αναμένεται να λήγουν μεταξύ των μηνών Μαΐου-Ιουνίου 2023 δηλαδή εν μέσω των βουλευτικών εκλογών.

Ως εργαζόμενοι δεν είμαστε αναλώσιμοι και  αναζητούμε εργασία, ανεξάρτητα από τον χρόνο που υπηρετούμε, καλύπτουμε πάγιες και διαρκείς ανάγκες στους φορείς που εργαζόμαστε. Δεδομένης της χρονικής συγκυρίας, ενόψει της τουριστικής – θερινής περιόδου είναι δύσκολη η εύρεση εργασίας , γεγονός που θα μας καταδικάσει σε καθεστώς παρατεταμένης ανεργίας. Λαμβάνοντας υπόψη και την αύξηση του πληθωρισμού, την ακρίβεια και την οικονομική κρίση, η οποία έχει συρρικνώσει ραγδαία το εισόδημα μας, αιτούμαστε την παραμονή όλων των συμβασιούχων στη δουλειά μας τουλάχιστον μέχρι και τις Αυτοδιοικητικές Εκλογές του 2023.

Πρόκειται για ένα πρόγραμμα ιδιαίτερα μεγάλης σημασίας τόσο σε επίπεδο απασχόλησης, όσο και τοπικής ανάπτυξης και η ορθή και αποτελεσματική υλοποίηση του αποφέρει σημαντικά οφέλη τις τοπικές κοινωνίες.

Δεδομένου ότι οι Δήμοι και όλοι οι Φορείς του Δημοσίου, καλύπτουν, σήμερα, μεγάλο μέρος των αναγκών τους με εποχικό προσωπικό, προκειμένου να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις αρμοδιότητες και ευθύνες που τους έχουν δοθεί από την Πολιτεία, ότι οι ελλείψεις σε μόνιμο προσωπικό είναι μεγάλες, εξαιτίας του μεγάλου αριθμού εργαζομένων που έχουν συνταξιοδοτηθεί τα τελευταία χρόνια, χωρίς να καλυφθούν τα κενά που δημιουργήθηκαν με νέες προσλήψεις, είναι αναγκαία η παραμονή μας στους Φορείς που εργαζόμαστε.

Με την λήξη του υφιστάμενου προγράμματος, οι Δήμοι θα χάσουν τις πολύτιμες υπηρεσίες εργαζομένων που καλύπτουν μέρος των υπηρεσιακών αναγκών.

Για τους λόγους αυτούς, ζητάμε από το Δημοτικό Συμβούλιο Βελβεντού να κάνει δεκτή την παρούσα αίτηση μας και να υποστηρίξει με Απόφαση του το αίτημα μας για παράταση του προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας σε Δήμους, Περιφέρειες, ΚΚΠΠ, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων (ΔΠ/2022) τουλάχιστον μέχρι και την λήξη των Αυτοδιοικητικών Εκλογών τον Οκτώβριο του 2023.

  

Βελβεντό,    27. 6. 2023

Οι υπογράφοντες

 χχχχχχχχχ              χχχχχχχχχχ

χχχχχχχχχχ               χχχχχχχχχχχ

 

Στη συνέχεια ο Δήμαρχος ζήτησε από τα μέλη να υπερψηφίσουν την ανωτέρω αίτηση και επιπροσθέτως ζήτησε να εγκρίνει το Δημοτικό Συμβούλιο την πρόταση για παράταση του προγράμματος της Κοινωφελούς Εργασίας, όχι  μόνο μέχρι τις Αυτοδιοικητικές Εκλογές του 2023, αλλά και περαιτέρω μέχρι τη λήξη της τρέχουσας αυτοδιοικητικής θητείας, ήτοι την 31-12-2023.

Ο Πρόεδρος στη συνέχεια κάλεσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να ψηφίσουν σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη του την εισήγηση του Δημάρχου και αφού έθεσε τις απόψεις και τις προτάσεις του στο συζητούμενο θέμα, όπως διαλαμβάνονται στα μαγνητοσκοπημένα πρακτικά (μέσω Microsoft Teams).

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την πρόταση για παράταση του προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας σε Δήμους, Περιφέρειες, ΚΚΠΠ, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων (ΔΠ/2022) τουλάχιστον μέχρι και την λήξη τρέχουσας Αυτοδιοικητικής θητείας στις 31-12-2023.

Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 87/2023

    Ο Πρόεδρος                                                            Τα Μέλη

(σφραγίδα – υπογραφή)                                               (υπογραφές) 

Ακριβές απόσπασμα

Βελβεντό, 12 Iουλίου 2023

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Βελβεντού

Καμκούτης Θωμάς

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Κύλιση προς τα επάνω