Δημοσίευση της υπ’ αρίθμ. 1/2024 Απόφασης Δημάρχου με θέμα: “Ορισμός Αντιδημάρχων στο Δήμο Βελβεντού”.

ΘΕΜΑ: Ορισμός Αντιδημάρχων στο Δήμο Βελβεντού.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1/2024 

Ο Δήμαρχος Βελβεντού

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις :

1. Του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010/τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 68 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/19-07- 2018/τ.Α’) [Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι], αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου και όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2Γ-2Ε του αρθ. 5του Ν. 4623/19, (ΦΕΚ-134 Α/9-8-19), την παρ. 1Α του αρθ. 10 ΤΟΥ Ν. 4625/19, (ΦΕΚ-139 Α/31-8-19), την παρ. 1Α του αρθ. 177 του Ν. 4635/19, (ΦΕΚ-167 Α/30-10-19), το αρθ. 47 του Ν. 4647/19, (ΦΕΚ-204 Α/16-12-19) και το αρθ. 98 του Ν. 4842/21, (ΦΕΚ-190 Α/13-10-21) και όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.

2. Του άρθρου 2 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

3. Του άρθρου 92 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 33 του  Ν.4483/2017 (ΦΕΚ 107/31-07-2017/τ. Α’) και ισχύει σήμερα, αναφορικά με την αντιμισθία,

4. Της παρ. 3β του άρθρου 154 «Τροποποίηση του άρθρου 1 του ν.3852/2010» του Ν. 4600/2019 (ΦΕΚ 43/09-03-2019/τ.Α’), σύμφωνα με τις οποίες συστάθηκε ο Δήμος Βελβεντού, αποτελούμενος από τη Δημοτική Ενότητα Βελβεντού.

5. Την αριθμ. 2846/Β4-461/2023 Απόφαση της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας (ΦΕΚ Β’ 2802/26-04-2023), σύμφωνα με την οποία ο πληθυσμός της Δημοτικής Ενότητας Βελβεντού, ανέρχεται στους 057 μόνιμους κατοίκους.

6. Την αριθμ. 28549/16-04-2019 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας, σύμφωνα με το Ν.3852/ 2010», όπως ισχύει».

7. Τις αριθμ. 82/59633/20-08-2019, 48/22119/07-04-2020 και 809/85741/19.11.2021, 1333/110822/27-12-2023 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών «Ορισμός Αντιδημάρχων».

8. Την αριθμ. 156347/03-12-2020, (ΦΕΚ 5605/21-12-2020/τ.Β΄) Απόφαση Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας «Πάγιος Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Βελβεντού».

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Ορίζουμε τους κατωτέρω Δημοτικούς Συμβούλους από τη Δημοτική Παράταξη του Δημάρχου, ως Αντιδημάρχους Βελβεντού, με θητεία από 01/01/2024 μέχρι 31/03/2025, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου ως εξής:

Α1. ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ ο Αγγέλης Δημήτριος του Στεφάνου με  αντιμισθία και θητεία από 01/01/2024 ως 31/03/2025 και του μεταβιβάζουμε  καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:

α) της συντήρησης και διαχείρισης των συστημάτων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης,

β) της συντήρησης δημοτικών και αγροτικών δρόμων,

γ) της συντήρησης των αντιπλημμυρικών και  εγγειοβελτιωτικών έργων,

δ) του αποχιονισμού,

ε) της λειτουργίας, διαχείρισης και συντήρησης του βιολογικού καθαρισμού,

στ)  της εποπτείας της Δημοτικής Αστυνομίας εφόσον συσταθεί και στελεχωθεί,

ζ) της εποπτείας και παρακολούθησης σε συνεργασία με τις τεχνικές υπηρεσίες των έργων και εργασιών που εκτελούνται στον τομέα ευθύνης του,

η) Της εποπτείας του προσωπικού που θα οριστεί να παρέχει υπηρεσίες εντός της δημοτικής ενότητας στα ανωτέρω αντικείμενα,

θ) της εποπτείας και ελέγχου για τη διαφύλαξη οχημάτων και μηχανημάτων έργου, υλικών και περιουσιακών στοιχείων του τομέα ευθύνης του,

ι) της πολιτικής προστασίας στον τομέα ευθύνης του,

ια) της συνεργασίας με τους προέδρους των κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους στους τομείς ευθύνης του,

ιβ) Αναπληροί τον Δήμαρχο όταν απουσιάζει ή κωλύεται.

 

Α2. ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ τον κ. Αχίλλα Γεώργιο του Ζήνωνος με αντιμισθία και θητεία από 01/01/2024 ως 31/03/2025 και του μεταβιβάζουμε καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:

α) της διαχείρισης πρασίνου,

β) της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων του Δήμου,

γ) της αποκομιδής απορριμμάτων και της ανακύκλωσης,

δ) της συντήρησης παιδικών χαρών,

ε) της συντήρησης κοιμητηρίων,

στ) της εποπτείας του κυκλοφοριακού, του ορισμού χώρων στάθμευσης, της ρύθμισης της κυκλοφορίας, του   καθορισμού   πεζοδρόμων,   μονοδρομήσεων   και   κατευθύνσεων της κυκλοφορίας, της απομάκρυνσης εγκαταλελειμμένων οχημάτων,

ζ) της λειτουργίας της λαϊκής αγοράς και της άσκησης υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων και της χορήγησης των σχετικών αδειών,

η) της εποπτείας και παρακολούθησης σε συνεργασία με τις τεχνικές υπηρεσίες των έργων και εργασιών που εκτελούνται στον τομέα ευθύνης του,

θ) Της εποπτείας του προσωπικού που θα οριστεί να παρέχει υπηρεσίες εντός της δημοτικής ενότητας στα ανωτέρω αντικείμενα,

ι) της εποπτείας και ελέγχου για τη διαφύλαξη οχημάτων και μηχανημάτων έργου, υλικών και περιουσιακών στοιχείων του τομέα ευθύνης του,

ια) της πολιτικής προστασίας στον τομέα ευθύνης του,

ιβ) της συνεργασίας με τους προέδρους των κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους στους τομείς ευθύνης του.

 

Α3. ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ & ΕΠΙΧΕΙΡΉΣΕΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

τον κ. Ζορζοβίλη Ζήνωνα του Χαρισίου με αντιμισθία και θητεία από 01/01/2024 ως 31/03/2025 και του μεταβιβάζουμε καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:

α) της λειτουργίας και συντήρησης των κτηριακών υποδομών του Δήμου και των οικισμών,

β) της λειτουργίας και συντήρησης του μηχανολογικού εξοπλισμού, αυτοκινήτων και μηχανημάτων έργου,

γ) του ηλεκτροφωτισμού και της ενεργειακής αναβάθμισης των δημοτικών κτιρίων

δ) της λειτουργίας των αναμεταδοτών,

ε) της εποπτείας του Γραφείου κίνησης,

στ) του ελέγχου καταστημάτων και επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος, της έκδοσης πάσης φύσης αδειών που απαιτούνται για τη λειτουργία επιχειρήσεων υγειονομικού  ενδιαφέροντος,

ζ) της διαφήμισης και τους χώρους για την τοποθέτηση πλαισίων προβολής υπαίθριας  διαφήμισης,

η) της εποπτείας και παρακολούθησης σε συνεργασία με τις τεχνικές υπηρεσίες των έργων και εργασιών που εκτελούνται στον τομέα ευθύνης του,

θ) Της εποπτείας του προσωπικού που θα οριστεί να παρέχει υπηρεσίες εντός της δημοτικής ενότητας στα ανωτέρω αντικείμενα,

ι) της εποπτείας και ελέγχου για τη διαφύλαξη οχημάτων και μηχανημάτων έργου, υλικών και περιουσιακών στοιχείων του τομέα ευθύνης του,

ια) της πολιτικής προστασίας στον τομέα ευθύνης του,

ιβ) της συνεργασίας με τους προέδρους των κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους στους τομείς ευθύνης του.

 

Α4. ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (άμισθος)

τον κ. Εμμανουήλ Δημήτριο του Αντωνίου και θητεία από 01/01/2024 ως 31/03/2025

και του μεταβιβάζουμε καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:

α) των Οικονομικών θεμάτων του Δήμου,

β) των προτάσεων αναπτυξιακών προγραμμάτων του Δήμου,

γ) της Κοινωνικής Πολιτικής,

δ) Της λειτουργίας του προγράμματος ΤΕΒΑ,

ε) Της λειτουργίας των συσσιτίων,

στ) Της πολιτιστικής πολιτικής,

ζ) Της αθλητικής πολιτικής,

η) Της εποπτείας του προσωπικού που θα οριστεί να παρέχει υπηρεσίες εντός της δημοτικής ενότητας στα ανωτέρω αντικείμενα,

θ) της εποπτείας και ελέγχου για τη διαφύλαξη υλικών και περιουσιακών στοιχείων του τομέα ευθύνης του,

ι) της πολιτικής προστασίας στον τομέα ευθύνης του,

ια) της συνεργασίας με τους προέδρους των κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους στους τομείς ευθύνης του.

 

Β. Οι ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν ή να είναι  μέλη του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου.

Γ. Η ανάκληση αντιδημάρχου είναι δυνατή οποτεδήποτε, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημάρχου.

Δ. Οι αναπληρώσεις των Αντιδημάρχων όταν απουσιάζουν ή κωλύονται έχουν ως εξής:

α). Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου Αγγέλη Δημητρίου όταν απουσιάζει ή     κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Αχίλλας Γεώργιος.

β). Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Αχίλλα Γεωργίου όταν απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Αγγέλης Δημήτριος.

γ). Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου Ζορζοβίλη Ζήνωνος όταν απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος Αγγέλης Δημήτριος.

δ). Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου Εμμανουήλ Δημητρίου όταν απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί   ο Αντιδήμαρχος Ζορζοβίλης Ζήνων.

Ε. Η παρούσα να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Βελβεντού και στο διαδικτυακό τόπο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

Ο Δήμαρχος

Μανώλης Κ. Στεργίου

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Κύλιση προς τα επάνω