ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σε συνέχεια της με αρ. πρωτ. 64789/18-09-2019 πρόσκλησης (ΑΔΑ 943Ξ465ΧΘ7-ΟΤ2), του Υπουργείου Εσωτερικών, ο Δήμος Βελβεντού υπέβαλε αίτημα χρηματοδότησης  της πράξης με τίτλο: «ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ»,  συνολικού προϋπολογισμού 3.515.400,00€  σύμφωνα και με τις διατάξεις του Ν.4674/20 (ΦΕΚ 53/11.03.2020 τεύχος Α’) : «Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις», και ιδιαιτέρως του άρθρου 3 που αφορά δημόσιες συμβάσεις και την  υποστήριξη των τεχνικών υπηρεσιών των ΟΤΑ Α΄βαθμού.

Η πρόταση του Δήμου εγκρίθηκε με την 26757/29-4-2020 απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: 9Ο8Ν46ΜΤΛ6-ΥΙΛ) και έχει τα ακόλουθα Υποέργα:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ α/α ΥΠΟΕΡΓΑ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠ/ΓΙΣΜΟΣ € ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΑΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ €
Α.  
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ 1 ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ                        ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΜΕΛΕΤΕΣ:  1.”ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΚΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ”     2. “ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ”   3.”ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ” 135.000,00 260.000,00
2 ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΛΗΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΜΕΛΕΤΕΣ: 1.” ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ” 2.ΜΕΛΕΤΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΝ

 

125.000,00
Β.  
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΕΡΓΩΝ 3  

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΕΡΓΩΝ

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Η ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΩΘΙ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ: 1. ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΕΒ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ, 2. ΥΠΟΔΟΜΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΑΜΕΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ, 3. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ, 4 ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

86.400,00 86.400,00
Γ    
ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 4 ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ 582.000,00 2.757.000,00
5 ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ 1.200.000,00
6 ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 400.000,00
7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΗΡΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΜΗΧ/ΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ 200.000,00
8 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ  ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ 110.000,00
9 ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ 150.000,00
10 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΠΙΕΡΙΩΝ ΑΠΌ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΟ 25Ης ΜΑΡΤΙΟΥ ΕΩΣ ΔΑΚ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ 115.000,00
Δ  
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ- ΕΡΓΑΣΙΕΣ 11 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΠΕ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ 20.000,00 40.000,00
12 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΟΥ “ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ  ΖΟΡΜΠΑ¨” 20.000,00
Ε  
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 13 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ 174.500,00 372.000,00

 

 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΑ ΚΑΤΩΘΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ:  1. ΜΗΧΑΝΗ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΗ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΗ, 2. ΦΩΡΤΟ ΕΚΣΚΑΦΕΑ, 3.ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ, 4.ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΤΗ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟ, 5.ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ ΕΔΑΦΟΥΣ, 6.ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ  
14 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΚΙ  ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ 24.500,00
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΚΑΤΩΘΙ: ΔΥΟ  ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΑ, ΕΝΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΚΟΜΠΡΕΣΕΡ, ΜΙΑ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΑΝΤΛΙΑ, ΈΝΑ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ, ΈΝΑ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ΔΙΑΡΡΟΩΝ, ΜΙΑ ΛΕΠΙΔΑ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΦΟΡΤΗΓΟ 4Χ4  
15  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (HARDWARE) ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ 24.500,00
16  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (SOFTWARE) ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ 24.500,00  

 

 

 

 

 

17 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΧΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ 24.500,00
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ  ΜΙΚΡΟΦΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ  ΜΕΓΑΦΩΝΙΚΗΣ  
18 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ 24.500,00
19 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 10.000,00
20 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ  ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ 65.000,00
  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΑΞΗΣ 3.515.400,00

Ο Δήμος Βελβεντού ως νεοσύστατος δήμος έχει πολλές ελλείψεις ακόμα και σε βασικές υποδομές. Με την ένταξη του στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ» δημιουργούνται  οι προϋποθέσεις και οι κατάλληλες συνθήκες έτσι ώστε να οργανωθεί και να λειτουργεί υποδειγματικά με σύγχρονες μεθόδους, εξοπλισμό και εργαλεία.

Ευχαριστίες οφείλουμε στο Υπουργείο Εσωτερικών και στον Υπουργό κ. Παναγιώτη Θεοδωρικάκο για την σύμβολή τους στο μείζον κεφάλαιο της επανεκκίνησης του Δήμου Βελβεντού. Ευχαριστούμε και τους υπάλληλους του Δήμου που με αποτελεσματικότητα ετοίμασαν την επιλέξιμη πρόταση.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ

ΜΑΝΩΛΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ

Κύλιση προς τα επάνω