Από το πρακτικό της 1ης/24-01-2020 συνεδρίασης της Εκτελεστικής επιτροπής του Δήμου Βελβεντού

Αριθ. απόφασης: 1/2020

 

ΘΕΜΑ:

 

Προγραμματισμός δράσεων ειδικής επιχορήγησης νεοσύστατων δήμων του προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΧΙ).

 

Στο Βελβεντό, σήμερα, την 24η του μηνός Ιανουαρίου, του έτους 2020, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 11.30 π.μ., στο Δημαρχείο Βελβεντού, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Εκτελεστική Επιτροπή Δήμου Βελβεντού, ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 128/20-01-2020 πρόσκληση του Προέδρου.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο τριών (3) μελών βρέθηκαν παρόντα τρία (3) μέλη:

  1. Στεργίου Μανώλης , Δήμαρχος
  2. Κουρτέλης Κωνσταντίνο, Αντιδήμαρχος
  3. Ζορζοβίλης Ζήνων, Αντιδήμαρχος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Μαργιούλα Ευαγγελία, υπάλληλο του Δήμου Βελβεντού.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής:

Σύμφωνα με την 64789/18-09-2019 πρόσκληση του προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, ο Δήμος Βελβεντού είναι δικαιούχος αίτησης χρηματοδότησης ποσού 2.000.000 ευρώ.
Με απόφαση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου (δημοτικό συμβούλιο) και μέχρι 31-3-2020 ο δήμος πρέπει να υποβάλλει ένα αίτημα με δράσεις και σε περίπτωση που ο προϋπολογισμός των έργων είναι μεγαλύτερος του ποσού χρηματοδότησης να αναφερθεί ότι η διαφορά θα καλυφθεί από ίδιους πόρους ή άλλο χρηματοδοτικό πρόγραμμα.
Το πρόγραμμα υλοποιείται μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2022 με δυνατότητα παράτασης και ύστερα από απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.
Επιλέξιμες δαπάνες είναι κάθε είδους δαπάνη που αφορά την κατασκευή, βελτίωση και συντήρηση έργων και τεχνικών υποδομών, προστασία του περιβάλλοντος και αναβάθμιση της ποιότητας ζωής, χρηματοδότηση μελετών των ανωτέρω, προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού και μηχανημάτων, καθώς και την κατασκευή βελτίωση και συντήρηση διοικητικών, κοινωνικών, αθλητικών και πολιτιστικών υποδομών και χρηματοδότηση μελετών των ανωτέρω.
Λαμβάνοντας υπόψη τις άμεσες ανάγκες για:
·         στέγαση δομών ,υπηρεσιών και οργάνωσης λειτουργιών του Δήμου για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας
·         ανακαίνιση και συντήρηση κτιριακών υποδομών  για την προστασία του και τη  βελτίωση συνθηκών διημέρευσης όπως και για τη μείωση κόστους λειτουργίας τους
·         βελτίωση των υποδομών ύδρευσης αποχέτευσης, επεξεργασίας λυμάτων, εσωτερικής οδοποιίας και αγροτικής οδοποιίας για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων
·         προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού για τη βελτίωση παρεχόμενων υπηρεσιών
και το γεγονός ότι ο δήμος μετά από δέκα χρόνια αποσύνθεσης θα πρέπει να εκσυγχρονιστεί με τη νέα τάξη πραγμάτων σε όλα τα επίπεδα, αρμοδιότητες, νομοθετικά πλαίσια, τεχνικές και τεχνολογικές εξελίξεις, επικοινωνίες κ.α.

Η Εκτελεστική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση  του Προέδρου και αφού πήρε υπόψη: α) τις διατάξεις των άρθρων 62 και 63 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του Ν. 4647/2019 β) τις έγγραφες  προτάσεις  της Τεχνικής Υπηρεσίας που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

 

Θέτει προς έγκριση στο δημοτικό συμβούλιο  τον παρακάτω προγραμματισμό δράσεων ειδικής επιχορήγησης νεοσύστατων δήμων του προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΧΙ):

 

Α/Α ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΕΚΠΤΩΣΗ ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΑΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΑΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΜΕ ΕΚΠΤΩΣΗ
Α ΜΕΛΕΤΕΣ     500.000,00 280.000,00
1 ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΚΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 150.000,00 80.000,00    
2 ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 70.000,00 45.000,00    
3 ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 60.000,00 40.000,00    
4 ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗς ΑΜΕΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 20.000,00 15.000,00    
5 ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 20.000,00 20.000,00    
6 ΜΕΛΕΤΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ 180.000,00 80.000,00    
           
  ΣΥΝΟΛΟ 500.000,00 280.000,00    
           
Β ΕΡΓΑ     2.310.000,00 1.390.000,00
1 ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ 400.000,00 200.000,00    
2 ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 1.100.000,00 600.000,00    
3 ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 400.000,00 300.000,00    
4 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΗΡΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΜΗΧ/ΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ 150.000,00 100.000,00    
5 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ 110.000,00 70.000,00    
6 ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ 150.000,00 120.000,00    
           
  ΣΥΝΟΛΟ 2.310.000,00 1.390.000,00    
           
Γ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ- ΕΡΓΑΣΙΕΣ     73.000,00 73.000,00
1 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΧ/ΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΠΕ 20.000,00 20.000,00    
2 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ        
2.1 ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ  ΖΟΡΜΠΑ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ 20.000,00 20.000,00    
2.2 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Ι.Ν ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΡΑΤΣΑΝΗΣ 8.000,00 8.000,00    
2.3 ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ – Ι.Μ. ΑΓ. ΤΡΙΑΔΑΣ – ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ 5.000,00 5.000,00    
2.4 ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΓ. ΚΥΡΙΑΚΗΣ 5.000,00 5.000,00    
2.5 ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΑΛΑΙΟΓΡΑΤΣΑΝΟΥ ΣΕ ΕΚΘΕΤΗΡΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ 5.000,00 5.000,00    
2.6 ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΕΙΜΗΛΙΩΝ 10.000,00 10.000,00    
  ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 73.000,00 73.000,00    
           
Δ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ     392.400,00 330.250,00
1 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ        
1.1 ΜΗΧΑΝΗ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΗ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΗ (ΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ) 5.000,00 5.000,00    
1.2 ΦΩΡΤΟ ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ 75.000,00 75.000,00    
1.3 ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 24.500,00 20.000,00    
1.4 ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΤΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΣ 24.500,00 24.500,00    
1.5 ΣΥΡΡΟΜΕΝΟ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ  ΕΩΣ Φ300 20.000,00 20.000,00    
1.6  ΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ ΕΔΑΦΟΥΣ ΙΣΧΥΟΣ 15HP 24.000,00 15.000,00    
  ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ 1 173.000,00 159.500,00    
           
2 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ –  ΕΡΓΑΛΕΙΑ-ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ        
2.1 ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΑ ΜΕΣΙΝΕΖΑ  (2)   2.000,00    
2.2 ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΤΗΣ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟΣ (1)   4.800,00    
2.3 ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ  (1)   250,00    
2.4 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΚΟΜΠΡΕΣΕΡ  (1)   1.500,00    
2.5 ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΑΝΤΛΙΑ  (1)   300,00    
2.6 ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ (1)   500,00    
2.7 ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (1)   5.000,00    
2.8 ΛΕΠΙΔΑ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΦΟΡΤΗΓΟ 4Χ4 (1)   5.000,00    
  ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ 2 24.500,00 19.350,00    
           
3 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΕΛ 24.500,00 20.000,00    
           
4  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ        
4.1 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΜΕ ΟΘΟΝΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ (10)      
4.2 ΣΥΣΚΕΥΕΣ UPS (15)        
4.3 ΣΥΣΚΕΥΕΣ SCANER (2)        
4.4 ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ (3)        
4.5          
4.6 ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ        
4.7 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ        
4.8          
           
  ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ 4 24.500,00 24.500,00    
           
5 ΟΡΓΑΝΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ        
5.1 ΑΠΟΣΤΑΣΙΟΜΕΤΡΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΕ ΤΡΙΠΟΔΑ 400,00 400,00    
5.2 ΧΩΡΟΒΑΤΗΣ 2.000,00 2.000,00    
  ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ 5 2.400,00 2.400,00    
           
6 ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ        
6.1 PROJECTORAS (1)        
6.2 ΜΕΓΑΦΩΝΙΚΗ (1)        
6.3 ΜΙΚΡΟΦΩΝΙΚΗ (1)        
6.4 ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ (10)        
6.5 ΦΑΧ (2)        
6.6 ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ (2)        
  ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ 6 24.500,00 10.000,00    
           
7 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ 24.500,00 20.000,00    
           
8 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ 24.500,00 24.500,00    
           
9 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ  ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ        
9.1 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΒΟΛΕΩΝ LED ΣΤΑ ΓΗΠΕΔΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ 25.000,00 25.000,00    
9.2 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΒΟΛΕΩΝ LED ΣΤΟ ΔΑΚ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ 45.000,00 25.000,00    
  ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ 9 70.000,00 50.000,00    
  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ     ########### 2.073.250,00

 

          Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 1/2020

          Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Κύλιση προς τα επάνω