Απόφαση Σύστασης Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου Βελβεντού

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ

Βελβεντό, 1 Νοεμβρίου 2021

Αριθ. Πρωτ.: 3431

 

ΘΕΜΑ: Σύσταση εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου Βελβεντού.

ΑΠΟΦΑΣΗ 86/2021

Ο Δήμαρχος Βελβεντού

Έχοντας υπόψη :

  1. 1. Τις διατάξεις :

του άρθρου 62 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010/τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 6 του Ν.4071/2012 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 70 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/19-07-2018/τ.Α’) [Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι], 2. Την αριθμ. 112575/08-08-2019 (ΦΕΚ 3208/22-08-2019/τ.Β’) Απόφαση Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας «Μεταβατικός Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Βελβεντού».

  1. Την αριθμ. 37/1086/30-4-2020 απόφαση Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχου του Δήμου Βελβεντού, με θητεία από 01/05/2020 μέχρι 31/05/2021,
  2. Την αριθμ. 75/2828/1-10-2020 απόφαση Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχων του Δήμου Βελβεντού, με θητεία από 01/10/2020 μέχρι 31/10/2021,
  3. Την αριθμ. 55/1735/31-5-2021 απόφαση Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχου του Δήμου Βελβεντού, με θητεία από 01/05/2021 μέχρι 31/05//2022

     

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 

Α. Συστήνουμε την Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου Βελβεντού για το χρονικό διάστημα από 01/11/2021 μέχρι 31/12/2021, ως εξής:

  • Στεργίου Εμμανουήλ (Μανώλης) του Κωνσταντίνου, Δήμαρχο Βελβεντού, ως Πρόεδρο,
  • Αχίλλας Γεώργιος του Ζήνωνος, Αντιδήμαρχο Βελβεντού, ως Μέλος,
  • Τσιτσιόκας Νικόλαος του Σωτηρίου, Αντιδήμαρχο Βελβεντού, ως Μέλος,
  • Καμκούτης Θωμάς του Ιωάννη, Αντιδήμαρχο Βελβεντού, ως Μέλος,
  • Εμμανουήλ Δημήτριος του Αντωνίου, Αντιδήμαρχο Βελβεντού ως Μέλος.

Β. Ορίζουμε  Γραμματέα για την τήρηση των πρακτικών της Εκτελεστικής Επιτροπής την Μαργιούλα Ευαγγελία, Κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Βελβεντού.

 

Κοινοποίηση :

·       κ.κ. Αντιδημάρχους

·       Αναφερόμενο προσωπικό

 

Εσωτερική Διανομή :

·       Γραφείο Δημάρχου

·       Διεύθυνση Διοικητικών & Οικονομικών 

          Υπηρεσιών

·       Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών &  

          Περιβάλλοντος

 

 

Ο Δήμαρχος

Μανώλης Κ. Στεργίου

 

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Κύλιση προς τα επάνω