Απόφαση Ορισμού Αντιδημάρχων ως Μελών της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Βελβεντού

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ

Βελβεντό, 1 Νοεμβρίου 2021

Αριθ. Πρωτ.: 3430

 

ΘΕΜΑ: Ορισμός Αντιδημάρχων ως μελών της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Βελβεντού.

ΑΠΟΦΑΣΗ 85/2021

Ο Δήμαρχος Βελβεντού

          Έχοντας υπόψη :

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010/τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως συμπληρώθηκε με τις όμοιες του άρθρου 2 «Συγκρότηση Εκλογή Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής» του Ν.4623/2019 (ΦΕΚ 134/09-08-2019/τ.Α’).
  2. Την αριθμ. 90/59849/21-08-2019 εγκύκλιο  του Υπουργείου Εσωτερικών  «Διαδικασία Εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας ζωής».
  3. Την αριθμ. 83/3407/1-11-2021 απόφαση Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχων του Δήμου Βελβεντού, με θητεία από 01/11/2021 μέχρι 30/11/2022,
  4. Την αριθμ. 55/1735/31-5-2021 απόφαση Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχου του Δήμου Βελβεντού, με θητεία από 01/05/2021 μέχρι 31/05//2022

     

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 

            Ορίζουμε ως μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βελβεντού για το χρονικό διάστημα από 01/11/2021 μέχρι 31/12/2021, τους Αντιδημάρχους:

  • κ. Αχίλλα Γεώργιο του Ζήνωνος και
  • κ. Καμκούτη Θωμά του Ιωάννη

          Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Βελβεντού και στο διαδικτυακό τόπο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

 

 

Κοινοποίηση :

·                     κ.κ. Αντιδημάρχους

Εσωτερική Διανομή:

  • Γραφείο Δημάρχου
  • Διεύθυνση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών
  • Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών &   Περιβάλλοντος

 

 

Ο Δήμαρχος

Μανώλης Κ. Στεργίου

 

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Κύλιση προς τα επάνω