Απόφαση Ορισμού Αντιδημάρχων Δήμου Βελβεντού

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ

Βελβεντό, 1 Νοεμβρίου 2021

Αριθ. Πρωτ.: 3407

 

ΘΕΜΑ: Ορισμός Αντιδημάρχων, Τροποποίηση καθηκόντων και Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων.

ΑΠΟΦΑΣΗ 83/2021

Ο Δήμαρχος Βελβεντού

Έχοντας υπόψη :

  1. Τις διατάξεις :

του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010/τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 68 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/19-07- 2018/τ.Α’) [Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι], αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου και από το άρθρο 5 του Ν.4623/2019 (ΦΕΚ 134/09- 08-2019/τ.Α’) και προστέθηκε με την παρ. 1α του άρθρου 177 του Ν.4635/2019 (ΦΕΚ167/30-10-2019/τ.Α΄) και του άρθρου 47 του 4647/2019 (ΦΕΚ 204/16-12- 2019/τ.Α΄),

  • του άρθρου 2 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
  • του άρθρου 92 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 33 του Ν.4483/2017 (ΦΕΚ 107/31-07-2017/τ. Α’) και ισχύει σήμερα, αναφορικά με την αντιμισθία,
  • της παρ. 3β του άρθρου 154 «Τροποποίηση του άρθρου 1 του ν.3852/2010» του Ν. 4600/2019 (ΦΕΚ 43/09-03-2019/τ.Α’), σύμφωνα με τις οποίες συστάθηκε ο Δήμος Βελβεντού, αποτελούμενος από τη Δημοτική Ενότητα Βελβεντού.
  1. Την αριθμ. ΓΠ-191/18-03-2014 Απόφαση της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας (ΦΕΚ 698/20-03-2014/τ.Β’), σύμφωνα με την οποία ο πληθυσμός της Δημοτικής Ενότητας Βελβεντού, ανέρχεται στους 448 μόνιμους κατοίκους.
  2. Την αριθμ. 28549/16-04-2019 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας, σύμφωνα με το Ν.3852/ 2010», όπως ισχύει».
  3. Τις αριθμ. 82/59633/20-08-2019, 48/22119/07-04-2020 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών «Ορισμός Αντιδημάρχων».
  4. Την αριθμ. 156347/03-12-2020, (ΦΕΚ 5605/21-12-2020/τ.Β΄) Απόφαση Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας «Πάγιος Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Βελβεντού».
  5. Την αριθμ. 55/2021 Απόφαση Δημάρχου με την οποία ορίστηκε Αντιδήμαρχος με αντιμισθία και θητεία από 1/06/2021 ως 31/05/2022 ο κ. Αχίλλας Γεώργιος του Ζήνωνος.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 

Α. Ορίζουμε τους κατωτέρω Δημοτικούς Συμβούλους από τη Δημοτική Παράταξη του Δημάρχου, ως Αντιδημάρχους Βελβεντού, με θητεία από 01/11/2021 μέχρι 30/11/2022, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου ως εξής:

 

Α1. ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ, ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ  & ΕΜΠΟΡΙΟΥ

τον κ. Τσιτσιόκα Νικόλαο του Σωτηρίου του μεταβιβάζουμε καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:

α) των προτάσεων αναπτυξιακών προγραμμάτων του Δήμου.

β) των ψηφιακών μέσων και προγραμμάτων του Δήμου.

γ) της λειτουργίας του εξοπλισμού και των υποδομών των δημοτικών κτιρίων, των υποδομών εκπαίδευσης όλων των βαθμίδων, των υποδομών πολιτισμού, αθλητισμού, υγείας, κοινωνικής μέριμνας, ΑΜΕΑ και πρόνοιας (λειτουργία, φωτισμός).

δ) της εποπτείας του κυκλοφοριακού, του ορισμού χώρων στάθμευσης, της ρύθμισης της κυκλοφορίας, του   καθορισμού   πεζοδρόμων,   μονοδρομήσεων   και   κατευθύνσεων της κυκλοφορίας, της απομάκρυνσης εγκαταλελειμμένων οχημάτων.

ε) της λειτουργίας, διαχείρισης και συντήρησης του βιολογικού καθαρισμού.

στ) του ελέγχου καταστημάτων και επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος, της έκδοσης πάσης φύσης αδειών που απαιτούνται για τη λειτουργία επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

ζ) της λειτουργίας της λαϊκής αγοράς και της άσκησης υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων και της χορήγησης των σχετικών αδειών.

η) της διαφήμισης και τους χώρους για την τοποθέτηση πλαισίων προβολής υπαίθριας  διαφήμισης.

θ) Της εποπτείας του προσωπικού που θα οριστεί να παρέχει υπηρεσίες εντός της δημοτικής ενότητας στα ανωτέρω αντικείμενα.

ι) της εποπτείας και ελέγχου για τη διαφύλαξη υλικών και περιουσιακών στοιχείων του τομέα ευθύνης του.

ια) της πολιτικής προστασίας στον τομέα ευθύνης του.

ιβ) της συνεργασίας με τους προέδρους των κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους στους τομείς ευθύνης του.

 

Α2. ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ

τον κ. Καμκούτη Θωμά του Ιωάννη   και του μεταβιβάζουμε καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:

α) της διαχείρισης πρασίνου

β) της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων του Δήμου

γ) της αποκομιδής απορριμμάτων και ανακύκλωσης

δ) της συντήρησης παιδικών χαρών

ε) της συντήρησης κοιμητηρίων

στ) της διαχείρισης αδέσποτων ζώων

ζ) του ηλεκτροφωτισμού

η) της λειτουργίας των αναμεταδοτών

θ) της εποπτείας του Γραφείου κίνησης

ι) της τουριστικής προβολής σε συνεργασία με την υπό σύσταση Κοινωφελή Επιχείρηση.

ια) της εποπτείας και παρακολούθησης σε συνεργασία με τις τεχνικές υπηρεσίες των έργων και εργασιών που εκτελούνται στον τομέα ευθύνης του

ιβ) Της εποπτείας του προσωπικού που θα οριστεί να παρέχει υπηρεσίες εντός της δημοτικής ενότητας στα ανωτέρω αντικείμενα

ιγ) της εποπτείας και ελέγχου για τη διαφύλαξη οχημάτων και μηχανημάτων έργου, υλικών και περιουσιακών στοιχείων του τομέα ευθύνης του.

ιδ) της πολιτικής προστασίας στον τομέα ευθύνης του

ιε) της συνεργασίας με τους προέδρους των κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους στους τομείς ευθύνης του.

 

 

Α3. ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (άμισθος)

τον κ. Εμμανουήλ Δημήτριο του Αντωνίου και του μεταβιβάζουμε καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:

α) Έχει την ευθύνη λειτουργίας Οικονομικών θεμάτων και ιδίως την εποπτεία και ευθύνη των οικονομικών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα των: Προσόδων, ΤΑΠ και Τελών Καθαριότητας-Φωτισμού, Ελέγχου, Δημοτικής Περιουσίας, Ταμειακής Βεβαίωσης Εισπράξεων Κοινοποιήσεων φορολογητέας ύλης, Προϋπολογισμού, Εκκαθάρισης Δαπανών, Προμηθειών, Λογιστηρίου – Διπλογραφικού, Ταμείου, Διαχείρισης υλικών και αποθεματικού εξοπλισμού γραφείων, Διαχείρισης υλικών και αποθεματικού εξοπλισμού γραφείων.

β) Της Κοινωνικής Πολιτικής

γ) Της λειτουργίας του προγράμματος ΤΕΒΑ

δ) Της λειτουργίας των συσσιτίων

ε) Της πολιτιστικής πολιτικής

στ) Της αθλητικής πολιτικής

ζ) Της εποπτείας του προσωπικού που θα οριστεί να παρέχει υπηρεσίες εντός της δημοτικής ενότητας στα ανωτέρω αντικείμενα

η) της εποπτείας και ελέγχου για τη διαφύλαξη υλικών και περιουσιακών στοιχείων του τομέα ευθύνης του.

θ) της πολιτικής προστασίας στον τομέα ευθύνης του

ι) της συνεργασίας με τους προέδρους των κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους στους τομείς ευθύνης του.

 

Β. Τροποποιούμε τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου Αχίλλα Γεωργίου για το υπόλοιπο της θητείας του όπως ορίστηκε με την υπ’ αριθμ. 55/2021 Απόφαση Δημάρχου με την οποία ορίστηκε ως Αντιδήμαρχος με  αντιμισθία και θητεία από 01/06/2021 ως 31/05/2022 και του μεταβιβάζουμε από 1/11/2021 καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες του ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ:

α) της συντήρησης και διαχείρισης των συστημάτων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης.

β) της συντήρησης δημοτικών και αγροτικών δρόμων

γ) της συντήρησης των αντιπλημμυρικών και  εγγειοβελτιωτικών έργων

δ) του αποχιονισμού

ε)  της εποπτείας της Δημοτικής Αστυνομίας εφόσον συσταθεί και στελεχωθεί.

στ) της εποπτείας και παρακολούθησης σε συνεργασία με τις τεχνικές υπηρεσίες των έργων και εργασιών που εκτελούνται στον τομέα ευθύνης του.

ζ) Της εποπτείας του προσωπικού που θα οριστεί να παρέχει υπηρεσίες εντός της δημοτικής ενότητας στα ανωτέρω αντικείμενα

η) της εποπτείας και ελέγχου για τη διαφύλαξη οχημάτων και μηχανημάτων έργου, υλικών και περιουσιακών στοιχείων του τομέα ευθύνης του.

θ) της πολιτικής προστασίας στον τομέα ευθύνης του

ι) της συνεργασίας με τους προέδρους των κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους στους τομείς ευθύνης του.

ια) Αναπληροί τον Δήμαρχο όταν απουσιάζει ή κωλύεται.

 

Γ. Οι ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν ή να είναι μέλη του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου.

 

Δ. Η ανάκληση αντιδημάρχου είναι δυνατή μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από τον ορισμό του, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημάρχου.

 

Ε. Οι αναπληρώσεις των Αντιδημάρχων όταν απουσιάζουν ή κωλύονται έχουν ως εξής:

 α. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Αχίλλα Γεωργίου όταν απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Τσιτσιόκας Νικόλαος.

β. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Τσιτσιόκα Νικολάου όταν απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Καμκούτης Θωμάς.

γ. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου Εμμανουήλ Δημητρίου όταν απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος Καμκούτης Θωμάς.

δ) Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου Καμκούτη Θωμά όταν απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος Αχίλλας Γεώργιος.

 

ΣΤ. Η παρούσα να δημοσιευτεί μία φορά σε μία ημερήσια εφημερίδα της Κοζάνης και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Βελβεντού και στο διαδικτυακό τόπο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

Κοινοποίηση :

κ.κ. Αντιδημάρχους

 

Εσωτερική Διανομή :

Γραφείο Δημάρχου

Διεύθυνση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος

Ο Δήμαρχος

 

 

 

Μανώλης Κ. Στεργίου

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Κύλιση προς τα επάνω