Αντιδήμαρχοι

Με απόφαση Δημάρχου, ορίστηκαν από 01/11/2021 μέχρι 30/11/2022, οι παρακάτω δημοτικοί σύμβουλοι της πλειοψηφίας ως Αντιδήμαρχοι:

Αχίλλας Γεώργιος του Ζήνωνος : Αντιδήμαρχος τεχνικών έργων και καθημερινότητας με αρμοδιότητες: 

α) της συντήρησης και διαχείρισης των συστημάτων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης.

β) της συντήρησης δημοτικών και αγροτικών δρόμων

γ) της συντήρησης των αντιπλημμυρικών και  εγγειοβελτιωτικών έργων

δ) του αποχιονισμού

ε)  της εποπτείας της Δημοτικής Αστυνομίας εφόσον συσταθεί και στελεχωθεί.

στ) της εποπτείας και παρακολούθησης σε συνεργασία με τις τεχνικές υπηρεσίες των έργων και εργασιών που εκτελούνται στον τομέα ευθύνης του.

ζ) Της εποπτείας του προσωπικού που θα οριστεί να παρέχει υπηρεσίες εντός της δημοτικής ενότητας στα ανωτέρω αντικείμενα

η) της εποπτείας και ελέγχου για τη διαφύλαξη οχημάτων και μηχανημάτων έργου, υλικών και περιουσιακών στοιχείων του τομέα ευθύνης του.

θ) της πολιτικής προστασίας στον τομέα ευθύνης του

ι) της συνεργασίας με τους προέδρους των κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους στους τομείς ευθύνης του.

ια) Αναπληροί τον Δήμαρχο όταν απουσιάζει ή κωλύεται

 

– Τσιτσιόκας Νικόλαος του Σωτηρίου  : Αντιδήμαρχος Αναπτυξιακών προγραμμάτων, ψηφιακών μέσων, υποδομών και εμπορίου, με αρμοδιότητες: 

α) των προτάσεων αναπτυξιακών προγραμμάτων του Δήμου.

β) των ψηφιακών μέσων και προγραμμάτων του Δήμου.

γ) της λειτουργίας του εξοπλισμού και των υποδομών των δημοτικών κτιρίων, των υποδομών εκπαίδευσης όλων των βαθμίδων, των υποδομών πολιτισμού, αθλητισμού, υγείας, κοινωνικής μέριμνας, ΑΜΕΑ και πρόνοιας (λειτουργία, φωτισμός).

δ) της εποπτείας του κυκλοφοριακού, του ορισμού χώρων στάθμευσης, της ρύθμισης της κυκλοφορίας, του   καθορισμού   πεζοδρόμων,   μονοδρομήσεων   και   κατευθύνσεων της κυκλοφορίας, της απομάκρυνσης εγκαταλελειμμένων οχημάτων.

ε) της λειτουργίας, διαχείρισης και συντήρησης του βιολογικού καθαρισμού.

στ) του ελέγχου καταστημάτων και επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος, της έκδοσης πάσης φύσης αδειών που απαιτούνται για τη λειτουργία επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

ζ) της λειτουργίας της λαϊκής αγοράς και της άσκησης υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων και της χορήγησης των σχετικών αδειών.

η) της διαφήμισης και τους χώρους για την τοποθέτηση πλαισίων προβολής υπαίθριας  διαφήμισης.

θ) Της εποπτείας του προσωπικού που θα οριστεί να παρέχει υπηρεσίες εντός της δημοτικής ενότητας στα ανωτέρω αντικείμενα.

ι) της εποπτείας και ελέγχου για τη διαφύλαξη υλικών και περιουσιακών στοιχείων του τομέα ευθύνης του.

ια) της πολιτικής προστασίας στον τομέα ευθύνης του.

ιβ) της συνεργασίας με τους προέδρους των κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους στους τομείς ευθύνης του.

 

Αγγέλης Δημήτριος του Στεφάνου   : Αντιδήμαρχος περιβάλλοντος με αρμοδιότητες: 

α) της διαχείρισης πρασίνου

β) της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων του Δήμου

γ) της αποκομιδής απορριμμάτων και ανακύκλωσης

δ) της συντήρησης παιδικών χαρών

ε) της συντήρησης κοιμητηρίων

στ) της διαχείρισης αδέσποτων ζώων συνεπικουρούμενος από Εντεταλμένο Δημ. Σύμβουλο

ζ) του ηλεκτροφωτισμού

η) της εποπτείας του Γραφείου κίνησης

θ) της εποπτείας και παρακολούθησης σε συνεργασία με τις τεχνικές υπηρεσίες των έργων και εργασιών που εκτελούνται στον τομέα ευθύνης του

ι) Της εποπτείας του προσωπικού που θα οριστεί να παρέχει υπηρεσίες εντός της δημοτικής ενότητας στα ανωτέρω αντικείμενα

ια) της εποπτείας και ελέγχου για τη διαφύλαξη οχημάτων και μηχανημάτων έργου, υλικών και περιουσιακών στοιχείων του τομέα ευθύνης του.

ιβ) της πολιτικής προστασίας στον τομέα ευθύνης του

ιγ) της συνεργασίας με τους προέδρους των κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους στους τομείς ευθύνης του.

 

-Εμμανουήλ Δημήτριος του Αντωνίου : Αντιδήμαρχος οικονομικών και κοινωνικής πολιτικής με αρμοδιότητες: 

α) Έχει την ευθύνη λειτουργίας Οικονομικών θεμάτων και ιδίως την εποπτεία και ευθύνη των οικονομικών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα των: Προσόδων, ΤΑΠ και Τελών Καθαριότητας-Φωτισμού, Ελέγχου, Δημοτικής Περιουσίας, Ταμειακής Βεβαίωσης Εισπράξεων Κοινοποιήσεων φορολογητέας ύλης, Προϋπολογισμού, Εκκαθάρισης Δαπανών, Προμηθειών, Λογιστηρίου – Διπλογραφικού, Ταμείου, Διαχείρισης υλικών και αποθεματικού εξοπλισμού γραφείων, Διαχείρισης υλικών και αποθεματικού εξοπλισμού γραφείων.

β) Της Κοινωνικής Πολιτικής

γ) Της λειτουργίας του προγράμματος ΤΕΒΑ

δ) Της λειτουργίας των συσσιτίων

ε) Της πολιτιστικής πολιτικής

στ) Της αθλητικής πολιτικής

ζ) Της εποπτείας του προσωπικού που θα οριστεί να παρέχει υπηρεσίες εντός της δημοτικής ενότητας στα ανωτέρω αντικείμενα

η) της εποπτείας και ελέγχου για τη διαφύλαξη υλικών και περιουσιακών στοιχείων του τομέα ευθύνης του.

θ) της πολιτικής προστασίας στον τομέα ευθύνης του

ι) της συνεργασίας με τους προέδρους των κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους στους τομείς ευθύνης του.

 

 

Κύλιση προς τα επάνω