Αντιδήμαρχοι

Με απόφαση Δημάρχου, ορίστηκαν από 01/01/2024 μέχρι 31/03/2025, οι παρακάτω δημοτικοί σύμβουλοι της πλειοψηφίας ως Αντιδήμαρχοι:

Αγγέλης Δημήτριος του Στεφάνου   : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων και Καθημερινότητας, με αρμοδιότητες: 

α) της διαχείρισης πρασίνου

β) της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων του Δήμου

γ) της αποκομιδής απορριμμάτων και ανακύκλωσης

δ) της συντήρησης παιδικών χαρώ

α) της συντήρησης και διαχείρισης των συστημάτων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης,

β) της συντήρησης δημοτικών και αγροτικών δρόμων,

γ) της συντήρησης των αντιπλημμυρικών και  εγγειοβελτιωτικών έργων,

δ) του αποχιονισμού,

ε) της λειτουργίας, διαχείρισης και συντήρησης του βιολογικού καθαρισμού,

στ)  της εποπτείας της Δημοτικής Αστυνομίας εφόσον συσταθεί και στελεχωθεί,

ζ) της εποπτείας και παρακολούθησης σε συνεργασία με τις τεχνικές υπηρεσίες των έργων και εργασιών που εκτελούνται στον τομέα ευθύνης του,

η) Της εποπτείας του προσωπικού που θα οριστεί να παρέχει υπηρεσίες εντός της δημοτικής ενότητας στα ανωτέρω αντικείμενα,

θ) της εποπτείας και ελέγχου για τη διαφύλαξη οχημάτων και μηχανημάτων έργου, υλικών και περιουσιακών στοιχείων του τομέα ευθύνης του,

ι) της πολιτικής προστασίας στον τομέα ευθύνης του,

ια) της συνεργασίας με τους προέδρους των κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους στους τομείς ευθύνης του,

ιβ) Αναπληροί τον Δήμαρχο όταν απουσιάζει ή κωλύεται

 

Αχίλλας Γεώργιος του Ζήνωνος : Αντιδήμαρχος Πρασίνου, Περιβάλλοντος και Λαϊκής Αγοράς, με αρμοδιότητες: 

α) της διαχείρισης πρασίνου,

β) της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων του Δήμου,

γ) της αποκομιδής απορριμμάτων και της ανακύκλωσης,

δ) της συντήρησης παιδικών χαρών,

ε) της συντήρησης κοιμητηρίων,

στ) της εποπτείας του κυκλοφοριακού, του ορισμού χώρων στάθμευσης, της ρύθμισης της κυκλοφορίας, του   καθορισμού   πεζοδρόμων,   μονοδρομήσεων   και   κατευθύνσεων της κυκλοφορίας, της απομάκρυνσης εγκαταλελειμμένων οχημάτων,

ζ) της λειτουργίας της λαϊκής αγοράς και της άσκησης υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων και της χορήγησης των σχετικών αδειών,

η) της εποπτείας και παρακολούθησης σε συνεργασία με τις τεχνικές υπηρεσίες των έργων και εργασιών που εκτελούνται στον τομέα ευθύνης του,

θ) Της εποπτείας του προσωπικού που θα οριστεί να παρέχει υπηρεσίες εντός της δημοτικής ενότητας στα ανωτέρω αντικείμενα,

ι) της εποπτείας και ελέγχου για τη διαφύλαξη οχημάτων και μηχανημάτων έργου, υλικών και περιουσιακών στοιχείων του τομέα ευθύνης του,

ια) της πολιτικής προστασίας στον τομέα ευθύνης του,

ιβ) της συνεργασίας με τους προέδρους των κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους στους τομείς ευθύνης του.

 

-Ζορζοβίλης Ζήνων του Χαρισίου : Αντιδήμαρχος Κτηριακών Υποδομών, Μηχανολογικού Εξοπλισμού, Ηλεκτροφωτισμού και Επιχειρήσεων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, με αρμοδιότητες:

α) της λειτουργίας και συντήρησης των κτηριακών υποδομών του Δήμου και των οικισμών,

β) της λειτουργίας και συντήρησης του μηχανολογικού εξοπλισμού, αυτοκινήτων και μηχανημάτων έργου,

γ) του ηλεκτροφωτισμού και της ενεργειακής αναβάθμισης των δημοτικών κτιρίων

δ) της λειτουργίας των αναμεταδοτών,

ε) της εποπτείας του Γραφείου κίνησης,

στ) του ελέγχου καταστημάτων και επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος, της έκδοσης πάσης φύσης αδειών που απαιτούνται για τη λειτουργία επιχειρήσεων υγειονομικού  ενδιαφέροντος,

ζ) της διαφήμισης και τους χώρους για την τοποθέτηση πλαισίων προβολής υπαίθριας  διαφήμισης,

η) της εποπτείας και παρακολούθησης σε συνεργασία με τις τεχνικές υπηρεσίες των έργων και εργασιών που εκτελούνται στον τομέα ευθύνης του,

θ) Της εποπτείας του προσωπικού που θα οριστεί να παρέχει υπηρεσίες εντός της δημοτικής ενότητας στα ανωτέρω αντικείμενα,

ι) της εποπτείας και ελέγχου για τη διαφύλαξη οχημάτων και μηχανημάτων έργου, υλικών και περιουσιακών στοιχείων του τομέα ευθύνης του,

ια) της πολιτικής προστασίας στον τομέα ευθύνης του,

ιβ) της συνεργασίας με τους προέδρους των κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους στους τομείς ευθύνης του.

 

-Εμμανουήλ Δημήτριος του Αντωνίου : Αντιδήμαρχος Οικονομικών, Αναπτυξιακών Προγραμμάτων και Κοινωνικής Πολιτικής, με αρμοδιότητες: 

α) των Οικονομικών θεμάτων του Δήμου,

β) των προτάσεων αναπτυξιακών προγραμμάτων του Δήμου,

γ) της Κοινωνικής Πολιτικής,

δ) Της λειτουργίας του προγράμματος ΤΕΒΑ,

ε) Της λειτουργίας των συσσιτίων,

στ) Της πολιτιστικής πολιτικής,

ζ) Της αθλητικής πολιτικής,

η) Της εποπτείας του προσωπικού που θα οριστεί να παρέχει υπηρεσίες εντός της δημοτικής ενότητας στα ανωτέρω αντικείμενα,

θ) της εποπτείας και ελέγχου για τη διαφύλαξη υλικών και περιουσιακών στοιχείων του τομέα ευθύνης του,

ι) της πολιτικής προστασίας στον τομέα ευθύνης του,

ια) της συνεργασίας με τους προέδρους των κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους στους τομείς ευθύνης του.

ι) της συνεργασίας με τους προέδρους των κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους στους τομείς ευθύνης του.

 

 

Κύλιση προς τα επάνω