Αναμόρφωση της κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Βελβεντού έτους 2020.

4/2020

 

ΘΕΜΑ:

 

Αναμόρφωση της κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Βελβεντού έτους 2020.

 

Στο Βελβεντό, σήμερα, την 17η του μηνός Φεβρουαρίου, του έτους 2020, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 11.30 π.μ., στο Δημαρχείο Βελβεντού, συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση η Εκτελεστική Επιτροπή Δήμου Βελβεντού, ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 353/17-02-2020 πρόσκληση του Προέδρου.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο τριών (3) μελών βρέθηκαν παρόντα τρία (3) μέλη:

  1. Στεργίου Μανώλης , Δήμαρχος
  2. Κουρτέλης Κωνσταντίνο, Αντιδήμαρχος
  3. Ζορζοβίλης Ζήνων, Αντιδήμαρχος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Μαργιούλα Ευαγγελία, υπάλληλο του Δήμου Βελβεντού.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη της Εκτελεστικής Επιτροπής το υπ’ αριθμ. Α.Π. 20414/2020 έγγραφο του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας με θέμα: Κατανομή καταβληθέντος ποσού από τη ΔΕΗ του Ειδικού Τέλους Ανάπτυξης στα πλαίσια του ΕΑΠ Δυτικής Μακεδονίας 2012 – 2016 και στη συνέχεια είπε τα εξής:

Σύμφωνα με το ανωτέρω έγγραφο που απευθύνεται στη ΔΕΗ ΛΚΔΜ, στα πλαίσια υλοποίησης του Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος Δυτικής Μακεδονίας 2012 – 2016 (4ο ΕΑΠ) και μετά την κατάθεση από τη ΔΕΗ Α.Ε. του ποσού του 1.261.794,10€ στον Ειδικό Λογαριασμό για την Π.Ε. Κοζάνης κατανέμεται το ανωτέρω ποσό στους δικαιούχους Ο.Τ.Α. του Νομού Κοζάνης.

Για το Δήμο Βελβεντού το ποσό που κατανέμεται για την εκτέλεση έργων έχει ως εξής:

  1. Κατανομή 4ου Ε.Α.Π. έτους 2013 στους μη ενεργειακούς Δήμους της Π.Ε. Κοζάνης

ποσό € 10.895,59.

  1. Κατανομή 4ου Ε.Α.Π. έτους 2014 στους μη ενεργειακούς Δήμους της Π.Ε. Κοζάνης ποσό € 166.559,43.

Σύνολο 177.455,02.

Εν’ όψει των ανωτέρω και επειδή το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου οικ. έτους 2020 δεν έχει εγκριθεί από το Δ.Σ. προτείνεται η αναμόρφωση του σύμφωνα με την κατανομή στα πλαίσια του Ε.Α.Π. 2012 – 2016.

Στη συνέχεια η Εκτελεστική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του Προέδρου και το αριθμ. 20414/07-02-2020 έγγραφο του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Την αναμόρφωση του Τεχνικού Προγράμματος Έργων του έτους 2020 ως προς την συμπλήρωση της κατανομής καταβληθέντος ποσού από τη ΔΕΗ του Ειδικό Τέλους Ανάπτυξης στα πλαίσια του ΕΑΠ Δυτικής Μακεδονίας 2012- 2016, σύμφωνα με το ποσό που κατανέμεται στο Δήμο Βελβεντού και ανέρχεται στις 177.455,02€, το αναμορφωμένο Τεχνικό Πρόγραμμα Έργων έτους 2020 θα τεθεί ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου Βελβεντού για έγκριση.

   Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 4/2020

   Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως

Κύλιση προς τα επάνω