ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας καλούμε να συμμετέχετε στη δια περιφοράς συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-03-2020/τ.Α’) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19», σε συνδυασμό με την αριθμ. 18318/13-03-2020 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, στις 26 Μαΐου 2020, ημέρα Τρίτη, και ώρα 19:00 (παρακαλούμε να αποστείλετε την πρόθεση συμμετοχής σας μέχρι 19:00) και την ψήφο σας ανά θέμα από 19:00 έως 20:30, στο email (proedros@velvento.eu) για τη λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Παράταση εκμίσθωσης του κυλικείου της Παιδικής Χαράς Βελβεντού «Φιλώτα Αντωνιάδη».
2. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Βελβεντου στην Ευρωπαϊκή Δράση Πρόκλησης Ευφυών Πόλεων (100 Intelligent Cities Challenge)
3. Λήψη απόφασης σχετικά µε την επιβολή προστίμου κατά των υπόχρεων για τον καθαρισµό από το ∆ήµο των οικοπεδικών τους και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται στους οικισμούς εντός των ορίων του ∆ήµου Βελβεντού εφόσον δεν καθαριστούν από τους ίδιους.
4. Παροχή γνώμης Δημοτικού Συμβουλίου επί αντικειμενικών αξιών ακινήτων.
5. 1η τροποποίηση τεχνικού προγράμματος Δήμου Βελβεντού έτους 2020.
6. Αποδοχή χρηματοδότησης από το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II» και 2η τροποποίηση Προϋπολογισμού 2020 του Δήμου Βελβεντού.

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Μαλλού Βάια

Κύλιση προς τα επάνω