ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΠΟΦΑΣΗ 41/2020
Ο Δήμαρχος Βελβεντού
Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις της παραγράφου 12 του άρθρου 9 (Περισυλλογή και διαχείριση αδέσποτων ζώων συντροφιάς) του Ν.4039/2012 (ΦΕΚ 15Α’/02-02-2012) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από το Ν.4235/2014 (ΦΕΚ 32Α’/11-02-2014).
3. Το ότι δεν υπάρχει στον Δήμο Βελβεντού μέλος νομίμως αναγνωρισμένο επαγγελματικού σωματείου εκπαιδευτών σκύλων.
4. Το ότι δεν υπάρχει στον Δήμο Βελβεντού νομίμως αναγνωρισμένο φιλοζωικό σωματείο.
5. Την υπ’ αριθμό 29/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου «Εκπροσώπηση στη συγκρότηση πενταμελούς επιτροπής παρακολούθησης του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς»

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Α. Τη συγκρότηση πενταμελούς επιτροπής παρακολούθησης προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς όπως προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγράφου 12, του άρθρου 9 του Νόμου 4039/2012 και Ν. 4235/2014 άρθρο 46 τροποποίηση του ν. 4039/2012 αποτελούμενη από τους:

1. Τον κ. Αθανασόπουλο Αθανάσιο Δημοτικό Σύμβουλο, αρμόδιο σε θέματα διαχείρισης αδέσποτων ζώων, ως Πρόεδρο με αναπληρωτή τον κ. Καμκούτη Θωμά Δημοτικό Σύμβουλο.

2. Τον κ. Νικόλαο Καραλίγκα, Κτηνίατρο με έδρα την Κοζάνη, ως Μέλος.

3. Την κ. Βασιλική Σαμαρά, Εκπρόσωπο Φιλοζωικού Σωματείου «Φιλόζωοι Πτολεμαΐδας» με έδρα την Πτολεμαΐδα, ως Μέλος.

4. Την κ. Ευσταθία Παπαχρήστου, Εκπρόσωπο Φιλοζωικού Σωματείου «Φιλόζωοι Πτολεμαΐδας» με έδρα την Πτολεμαΐδα, ως Μέλος.

5. Την κ. Κατερίνα Καβουρίδου, Εκπαιδεύτρια σκύλων με έδρα την Κοζάνη, ως Μέλος.

Β. Η παρούσα να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Βελβεντού και στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

Κύλιση προς τα επάνω