ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΘΕΜΑ: Ορισμός Αντιδημάρχου και  μεταβίβαση αρμοδιοτήτων. Τροποποίηση της αριθμ. 1/2019 απόφασης Δημάρχου.

ΑΠΟΦΑΣΗ 37/2020

Ο Δήμαρχος Βελβεντού

Έχοντας υπόψη :

  1. Τις διατάξεις :

α) του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010/τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»,  όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 68 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ133/19-07-2018/τ.Α’) [Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι], αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου και από το άρθρο 5 του Ν.4623/2019 (ΦΕΚ 134/09-08-2019/τ.Α’) και προστέθηκε με την παρ. 1α του άρθρου 177 του Ν.4635/2019 (ΦΕΚ167/30-10-2019/τ.Α΄) και του άρθρου 47 του 4647/2019 (ΦΕΚ 204/16-12-2019/τ.Α΄),

β) του άρθρου 2 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

γ) του άρθρου 92 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 33 του Ν.4483/2017 (ΦΕΚ107/31-07-2017/τ.Α’) και ισχύει σήμερα, αναφορικά με την αντιμισθία.

δ) της παρ. 3β του άρθρου 154 «Τροποποίηση του άρθρου 1 του ν.3852/2010» του Ν. 4600/2019 (ΦΕΚ 43/09-03-2019/τ.Α’), σύμφωνα με τις οποίες συστάθηκε ο Δήμος Βελβεντού, αποτελούμενος από τη Δημοτική Ενότητα Βελβεντού.

ε) του Ν. 4674/2020 (ΦΕΚ 53/11-03-2020/τ.Α΄) «Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις».

  1. Την αριθμ. ΓΠ-191/18-03-2014 (ΦΕΚ 698/20-03-2014/τ.Β’) Απόφαση της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας σύμφωνα με την οποία ο πληθυσμός της Δημοτικής Ενότητας Βελβεντού, ανέρχεται στους 3448 μόνιμους κατοίκους.
  2. Την αριθμ. 28549/16-04-2019 (ΦΕΚ 1327/17-04-2019/τ.Β΄) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας, σύμφωνα με το Ν.3852/ 2010», όπως ισχύει».
  3. Τις αριθμ. 82/59633/20-08-2019, 48/22119/07-04-2020 εγκυκλίους  του Υπουργείου Εσωτερικών  «Ορισμός Αντιδημάρχων».
  4. Την αριθμ. 112575/08-08-2019 (ΦΕΚ 3208/22-08-2019/τ.Β’) Απόφαση Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας «Μεταβατικός Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Βελβεντού».
  5. Την 1/2019 Απόφαση Δημάρχου Βελβεντού με την οποία ορίσθηκαν αντιδήμαρχοι του Δήμου Βελβεντού οι Δημοτικοί Σύμβουλοι της παράταξης του Δημάρχου Κουρτέλης Κωνσταντίνος του Μάρκου και Ζορζοβίλης Ζήνων του Χαρισίου από 1/9/2019 ως 30/9/2020.
  6. Το γεγονός ότι στο Δήμο Βελβεντού μπορεί να ορισθούν τρεις έμμισθοι (3) Αντιδήμαρχοι κι ένας (1) άμισθος.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Ορίζουμε Αντιδήμαρχο του Δήμου Βελβεντού τον Δημοτικό Σύμβουλο από τη Δημοτική Παράταξη του Δημάρχου κ. Αχίλλα Γεώργιο του Ζήνωνος, με θητεία από 01/05/2020 μέχρι 31/05/2021, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, στον οποίο παρέχεται αντιμισθία και του μεταβιβάζoυμε τις παρακάτω αρμοδιότητες:

α.  της διαχείρισης πρασίνου

β. της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων του Δήμου

γ. της πολιτικής προστασίας στον τομέα ευθύνης του

δ. της συντήρησης παιδικών χαρών του Δήμου

ε. της άσκησης κοινωνικής και πολιτιστικής πολιτικής του Δήμου σε συνεργασία με τους άλλους Αντιδημάρχους και δημοτικούς συμβούλους

στ. της εποπτείας και παρακολούθησης σε συνεργασία με τις τεχνικές υπηρεσίες των έργων και εργασιών που εκτελούνται στον τομέα ευθύνης του

ζ. της λειτουργίας, κίνησης και συντήρησης οχημάτων και μηχανημάτων έργου και της διαφύλαξης των υλικών και περιουσιακών στοιχείων του τομέα ευθύνης του

η. της εποπτείας του προσωπικού που θα οριστεί να παρέχει υπηρεσίες στους τομείς ευθύνης του.

θ. της συνεργασίας με τους προέδρους των κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους στους τομείς ευθύνης του.

Β. Οι παραπάνω αρμοδιότητες αφαιρούνται από τις αρμοδιότητες των δύο άλλων υπηρετούντων από 1/9/2019 Αντιδημάρχων, όπως περιγράφονται στην αριθμ. 1/2019 Απόφαση Δημάρχου Βελβεντού, η οποία και τροποποιείται.

Γ. Η ανάκληση Αντιδημάρχου είναι δυνατή μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από τον ορισμό του, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του Δημάρχου.

Δ. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Αχίλλα Γεωργίου όταν απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Ζορζοβίλης Ζήνων.

Ε. Η παρούσα να δημοσιευτεί μία φορά σε μία ημερήσια εφημερίδα της Κοζάνης και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Βελβεντού και στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Κύλιση προς τα επάνω