ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

ΑΔΑ: 6ΜΨΞ΄7ΛΨ…ΒΤ9

ΚΟΖΑΝΗ, 30/03/2020
Α. Π.: 43527
Απάντηση στο έγγραφο: 43527

ANAPTHTEO ΣΤΟ AIAAIKTYO

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡ|ΚΗΣ ΝΑΙ ΟΧΙ Π ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΖΑΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ
Ταχ. Δνση : Δημοκρατίας 27, 50131 Κοζάνη Πληροφορίες : Γαρούφος Παναγιώτης Τηλέφωνο : 2461351546
Fax : 2461047217
e-mail : p.garoufos@pdm.gov.gr
Προς: Όπως πίνακας διανοµής

Θέµα: «Απαγόρευση αλιείας στα εσωτερικά νερά (τεχνητή λίµνη Πολυφύτου, Ιλαρίωνα, λίµνη Περδίκα, γεωφράγµατα Πραµόριτσας και Σισανίου, ποταμούς και παραπόταµους) της Π.Ε. Κοζάνης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας λόγω αναπαραγωγής των ψαριών»

ΑΠΟΦΑΣΗ
O Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης Έχοντας υπόψη :
1. Το Ν:3852/201Ο «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης Διοίκησης
… Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α΄/7-6-2Ο1Ο).
2. Το Π.Δ.146/27-12-201Ο «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας» (ΦΕΚ 239 A‘
/27-12~2010).
3. To N. 2240/1994 και το Ν. 2218/1994 «Περί Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης».
4. Τα Π.Δ. 332/1983 και 94/1993 «Περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων».
5. Το Β.Δ. 142/1971 (ΦΕΚ 49 Α΄) αρ. 2 παρ.2 «Περί αλιείας υδροβίων ζώων, λιµνών, ποταµών και προστασίας αυτών».
6. Το Π.Δ. 235/1979 αρ.2 παρ.1 «Περί ρυθμίσεως της εντός των ποταµών διενεργούμενης αλιειας».
7. Το Ν.Δ. 420/1970 αρθ. 11 «Περί Αλιευτικού Κώδικα», όπως τροποποιήθηκε µε το αρθ. 11 του Ν. 1740/1987 «Περί αξιοποίησης και προστασίας κοραλλιογενών σχηματισµών
ιχθυοτρόφων υδάτων υδατ|ργειών και άλλες διατάξεις».
8. To αρ. 10 του Ν.Δ. 420|1970 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει µε τους Ν. 1740/1987 και Ν. 2040/1992 σύμφωνα µε τα οποία μπορούν να «επιβληθούν ειδικά ή πρόσθετα περιοριστικά µέτρα της αλιείας υπό τον κίνδυνο µείωσης ή καταστροφής των ιχΘυαποΘεμάτων ».
9. Την με Α.Π. 309838/3768/20-11-1976 απόφαση του Υπ. Γεωργίας «Περί κανονισµού
αλιείας εις λίµνη Πολυφύτου Ν. Κοζάνης».
10. Την ανάγκη προστασίας της αναπαραγωγής των ψαριών και λοιπών υδρόβιων οργανισμών που διαβιούν στα εσωτερικά νερά της Π.Ε. Κοζάνης.

Αποφασίζουµε

1. Την απαγόρευση της διενέργειας αλιείας, επαγγελµατικής και ερασιτεχνικής µε κάθε μέσο και αλιευτικό εργαλείο:
οι) στην τεχνητή λίµνη Πολυφύτου μέχρι την γέφυρα Ρυµνίου από 10 Απριλίου και
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-Γενική Δ|νση Περιφερειακής Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής. Διεύθυνση Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, Τμήμα Αλιείας
)3.202009:54:48 Σελ, 1/2
η”): ΑΝΠΠ>Μ
‘ιιφιΑκΑ
)rErPAMMENo
Απο
.mnwv

ΑΔΑ: 6ΜΨΞ7ΛΨ-ΒΤ9

ώρα 18:00 µ.µ. µέχρι και 1 Ιουνίου του 2020 και ώρα 6:00 π.µ.
β) στο υδάτινο τµήμα της λίµνης Πολυφύτου που οριοθετείται από την γέφυρα Ρυμνίου µέχρι και την Μονή |λαρΙωνα από 10 Απριλίου και ώρα 18:00 μ.µ. µέχρι και 13 Ιουλίου του 2020 και ώρα 6:00 π.µ.
γ) στα λοιπά εσωτερικά ύδατα της Π.Ε, Κοζάνης (λίμνη Περδίκα, γεωφράγµατα Πραμόριτσας και Σισανίου, ποταμούς και παραπόταμους και σε όλα τα γλυκά ρέοντα ύδατα) από 10 Απριλίου και ώρα 18:00 µ.μ. µέχρι και 1 Ιουνίου του 2020 και ώρα 6:00 π.µ. για την προστασία της αναπαραγωγής των ψαριών και των λοιπών υδρόβιων οργανισµών.
2. κ… την απαγορευτική περίοδο αλιείας οι αλιείς υποχρεούνται να μεταφέρουν τα αλιευτικά τους σκάφη και εργαλεία στα σπίτια τους.
3. Την τήρηση και εφαρμογή της παρούσας αναθέτουµε στις Αστυνοµικές Αρχές του Νοµού μας σύμφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις.
4. Οι παραβάτες διώκονται σύμφωνα µε τις διατάξεις που ισχύουν (Ν. 1740/87 όπως τροποποιήθηκε µε τις διατάξεις του Ν. 2040/92, ΦΕΚ A’/70/92). Για παραβάσεις αλιευτικών διατάξεων και αποφάσεων επιβάλλονται διοικητικές ποινές και ποινικές κυρώσεις (επιβολή
προστίμου. κατάσχεση και εκποίηση των παράνοµα αλιευμένων προϊόντων, κατάσχεση και εκποίηση η καταστροφή των αλιευτικών εργαλείων και συσκευών).
5. Οι αποδέκτες της παρούσας θα πρέπει να την γνωστοποιήσουν με κάθε πρόσφορο µέσα στους χώρους ευθύνης τους.
Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κοζάνης ί
Τσιούμαρης Γρηγόριος ί
Πίνακας Διανοµής

Α. Αποδέκτες προς ενέρνε|α
1. Αστυνομική Δ/νση Κοζάνης (με την παράκληση να εντείνουν τους ελέγχους για την
εφαρμογή της παρούσας)
2. Αστυνοµικό Τμήµα Κοζάνης
3. Αστυνομικό Τμήμα Πτολεμαϊδας
4. Αστυνοµικό Τµήµα Σερβίων
5. Αστυνομικό Τµήµα Σιάτιστας
6. Αστυνοµικό Τµήµα Νεάπολης
7. Δ|νση Δασών Ν. Κοζάνης
8. Δασαρχείο Κοζάνης
9. Δασαρχείο Τσοτυλίου
10. Οµοσπονδία Θηροφυλακής Κυνηγετικών Οργανώσεων- Αραπίτσης 47 Τ.Κ. 50100
Κοζάνη
11. Αλιευτικό Σύλλογο Επαγγελματιών Ψαράδων Λίμνης Πολυφύτου (με την εντολή να ενηµερώσει τα μέλη του). Υπόψη γραµµατέα του Συλλόγου Γκουντιό Χαρίσιου. Βελβεντός Τ.Κ. 50400
12. Αθλητικό Σύλλογο Ερασιτεχνών Αλιέων Κοζάνης «O ANAKMQN» (µε την εντολή να ενημερώσει τα µέλη του) Μπιζανίου 2. Τ.Κ. 50100 Κοζανη.
13. Αθλητικό Σύλλογο Ερασιτεχνών Αλιέων Πτολεμαΐδας Ν. Κοζάνης PFC (με την εντολή να ενηµερώσει τα µέλη του) A’ Εργατικές Κατοικίες, Πτολεµαΐδα Τ.Κ. 50200.

B. Αποδέκτες για Κοινοποίηση
1. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γενική Διεύθυνση Βιώσιμης Αλιείας, Διεύθυνση Αλιευτικής Πολιτικής & Αλιευτικών Πόρων, Συγγρού 150, Τ.Κ. 17671, Καλλιθέα ΑΘΗΝΑ.
2. Δ|νση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης.
3. Δ/νση Ανάπτυξης, Τµήμα Εµπορίου και Τουρισμού της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης.
4. Δ.Ε.Η. , ΥΗΣ Πολυφύτου Τ.Θ. 25- T.K. 50100 Κοζάνη.
5. Δήµους της ΠΕ Κοζάνης (με την παράκληση να αναρτήσουν αντίγραφο της παρούσας στις τοπικές κοινότητες για ενημέρωση των κατοίκων τους).

Κύλιση προς τα επάνω