Ανακοίνωση υπ’ αριθμ. ΣΟΧ  01/2023 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ  01 / 2023
για την πρόσληψη προσωπικού με  σύναψη

ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Ο Δήμος Βελβεντού

        Έχοντας υπόψη:

  1. Την αριθ. ΣΟΧ 1/2023/1305/2-5-2023 Ανακοίνωση  
  2. Την αριθμ. 18893/2-5-2023 Εγκριτική Ανακοίνωση του Α.Σ.Ε.Π.

 

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου Βελβεντού, που εδρεύει στο Βελβεντό της Π.Ε. Κοζάνης και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός  

θέσης

Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Κλάδος/Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός  

ατόμων

101 Δήμος Βελβεντού  

(Υπηρεσία Ύδρευσης)

 Βελβεντό Π.Ε. Κοζάνης     ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ/ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  

 
8 μήνες 3

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός θέσης Τίτλος σπουδών   

και

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

   

 

101

 

Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (τελευταίο εδάφιο περ. στ΄ παρ.1 άρθρο 40 του Ν. 4765/2021).

 

Οι υποψήφιοι/ες όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 67 ετών και κατ’ εξαίρεση, έως 70 ετών, όσοι έχουν συμπληρώσει το εξηκοστό έβδομο (67ο) έτος της ηλικίας και δεν έχουν συνταξιοδοτηθεί από το δημόσιο ταμείο ή άλλον ασφαλιστικό φορέα.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ και ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Η υπ’αρίθμ. ΣΟΧ 1/2023/1305/2-5-2023  Ανακοίνωση, μαζί με το «Παράρτημα ανακοινώσεων  Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» με σήμανση έκδοσης «10-6-2021» το οποίο περιλαµβάνει:1) τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έγκυρη συμμετοχή των υποψηφίων στη διαδικασία επιλογής και 2) τις οδηγίες για τη συμπλήρωση της αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης με κωδικό εντυπο Α.Σ.Ε.Π. ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ είναι αναρτημένη στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος Βελβεντού καθώς και στον διαδικτυακό τόπο του Δήμου www.velvento.gr.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση – υπεύθυνη δήλωση με κωδικό, εντυπο ασεπ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν, μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Βελβεντού, Αγίας Τριάδας 21, Τ.Κ. 50400 Βελβεντό, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Προσωπικού  (τηλ. επικοινωνίας: 24643 – 50300, 50301, 50302).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς, το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) Στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση ή στο δικτυακό τόπο του Δήμου Βελβεντού (www.velventos.gr), β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Ενημερωτική Πύλη – Πολίτες –Έντυπα – Διαδικασίες – Διαγωνισμών Φορέων Ορ. Χρόνου ΣΟΧ, γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ’ όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι – Ανεξάρτητες και άλλες αρχές – ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Ενημερωτική Πύλη –Πολίτες –Έντυπα –Διαδικασίες – Διαγωνισμών Φορέων –Ορ. Χρόνου ΣΟΧ.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους είναι από 11/05/2023 έως και 22/05/2023.

 

Ο Δήμαρχος Βελβεντού

  

Στεργίου Κ. Εμμανουήλ

Σχετικά έντυπα:

ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ 2 ΔΕ ΥΕ(1)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ(1)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ ΣΟΧ 1_2023

 

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Κύλιση προς τα επάνω