Ανακοίνωση Έκδοσης Τελικού Πίνακα Κατάταξης και Βαθμολογίας Υποψηφίων και Πίνακα Προσληπτέων

ΑNAΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ
ΤΕΛΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ και
ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ
Ειδικότητας ΥΕ Καθαριστές-στριες Σχολικών Μονάδων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων, συνολικά τριών (3) ατόμων, πλήρους απασχόλησης, για το διδακτικό έτος 2020-2021.
Οι πίνακες καταρτίστηκαν σύμφωνα με την αριθμ. 50175/07-08-2020 (ΦΕΚ 3324/07-08-2020/τ.Β΄) Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών, όπως τροποποιήθηκε με τις αριθμ. 51938/18-08-2020 (ΦΕΚ 3447/18-08-2020/τ.Β΄), 52878/21-08-2020 (ΦΕΚ 3485/22-08-2020/τ.Β΄) ΚΥΑ και είναι αναρτημένοι στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος Βελβεντού καθώς και στον διαδικτυακό τόπο του Δήμου www.velventos.gr.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ

ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Κύλιση προς τα επάνω