Ανάθεση εποπτείας εντεταλμένου Δημοτικού Συμβούλου Βελβεντού

Έχοντας υπόψη :

1.Τις διατάξεις :

α) της περιπ. ι’ της παρ. 1 του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010/τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»,, όπως προστέθηκε με την παρ.3 του άρθρου 44 του Ν. 3979/2011 (ΦΕΚ 138/16-06-2011/τ.Α’),

β) της παρ. 3β του άρθρου 154 «Τροποποίηση του άρθρου 1 του Ν.3852/2010» του Ν. 4600/2019 (ΦΕΚ 43/09-03-2019/τ.Α’), σύμφωνα με τις οποίες συστάθηκε ο Δήμος Βελβεντού αποτελούμενος από τη Δημοτική Ενότητα Βελβεντού, η λειτουργία του οποίου ξεκίνησε από την εγκατάσταση της νέας δημοτικής αρχής (ήτοι από 01/09/2019),   

  1. Την αριθμ. 112575/08-08-2019 Απόφαση Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 3208/22-08-2019/τ.Β’) « Μεταβατικός Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Βελβεντού».
  2. Την ανάγκη ανάθεσης της εποπτείας και του συντονισμού για την εύρυθμη λειτουργία των Υπηρεσιών του Δήμου.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Αναθέτουμε χωρίς αμοιβή, στον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Κουρτέλη Κωνσταντίνο του Μάρκου από την Παράταξη του Δημάρχου, εντεταλμένο του Δήμου Βελβεντού και του μεταβιβάζουμε την αρμοδιότητα εποπτείας και συντονισμού της λειτουργίας, συντήρησης και διαχείρισης των συστημάτων ύδρευσης του οικισμού Βελβεντού και των λοιπών οικισμών του Δήμου.

Η  παρούσα απόφαση ισχύει μέχρι να ανακληθεί με μεταγενέστερη και αναρτάται στην ιστοσελίδα του Δήμου Βελβεντού και στον διαδικτυακό τόπο «Διαύγεια».

 

   
Κοινοποίηση:                                                            

1.-κ. Κουρτέλη Κωνσταντίνο, Δημοτικό Σύμβουλο

 

Εσωτερική Διανομή:

  • Γραφείο Δημάρχου
  • κ.κ. Αντιδημάρχους
  • Διεύθυνση Διοικητικών & Οικονομικών

Υπηρεσιών

  • Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος
    

Ο Δήμαρχος

 

 

 

          Μανώλης Κ. Στεργίου

Κύλιση προς τα επάνω